Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2017-07-07 10:59:50     nr wiadomości: 32408     przeczytano: 1887     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 07.07.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy” - I ETAP realizacji.
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 25.05.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac-500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy” - I ETAP realizacji na działkach nr 55, 58/1, 115/1, 103 oraz części działek nr 54, 56, 117, 118, 131 w obrębie m. Brychy, jednostka ewidencyjna Radziłów.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 55, 58/1, 115/1, 103 oraz części działek nr 54, 56, 117, 118, 131 w obrębie m. Brychy, jednostka ewidencyjna Radziłów.


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Brychy:

Działka nr ewid. 54 o pow. 4,8941ha na działki:

a) 54/1 o powierzchni 0,0007ha        b) 54/2 o powierzchni 4,8934ha       

Działka nr ewid. 56 o pow. 0,3178ha na działki:

a) 56/1 o powierzchni 0,0048ha        b) 56/2 o powierzchni 0,3130ha     

Działka nr ewid. 117 o pow. 0,5375ha na działki:

a) 117/1 o powierzchni 0,0011ha      b) 117/2 o powierzchni 0,5364ha       

Działka nr ewid. 118 o pow. 0,4823ha na działki:

a) 118/1 o powierzchni 0,0018ha      b) 118/2 o powierzchni 0,4805ha      
Działka nr ewid. 131 o pow. 7,1832ha na działki:

a) 131/1 o powierzchni 0,0008ha         b) 131/2 o powierzchni 7,1824ha      


Powyższe oznaczenia interpretować:                 

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

O
bwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.