Echa III sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2018-12-18 11:59:57     nr wiadomości: 37922     przeczytano: 2933     Ilość komentarzy komentarze: 1

12 grudnia br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się III sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

Zebrani minutą ciszy uczcili ofiary stanu wojennego.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z I i II sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Waldemar Remfeld.

5. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,

Na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego został wybrany Tomasz Krukowski.

b) w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego,

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego wchodzą radni:
Andrzej Łajewski; Bolesław Ruszczyk; Jadwiga Budzińska; Janusz Marcinkiewicz.

Przewodniczącym Komisji został J. Marcinkiewicz.

c) w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego,

Na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego wybrano:
 Andrzeja Łajewskiego; Jadwigę Budzińską; Alicję Rutkowską; Bolesława Ruszczyka; Wojciecha Maleszewskiego; Ewelinę Ajdyn.

Przewodniczącym został Andrzej Łajewski, wiceprzewodniczącą Ewelina Ajdyn, sekretarzem Alicja Rutkowska.

d) w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,

W skład Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodzą radni:
Ewelina Ajdyn; Jadwiga Budzińska; Tomasz Cebeliński; Leszek Czyżewski; Grzegorz Gardocki; Sławomir Ginel; Maria Gwiazdowska; Marek Kostrzewski; Tomasz Krukowski; Zygmunt Kruszyński; Andrzej Łajewski; Wojciech Maleszewski; Janusz Marcinkiewicz; Bolesław Ruszczyk; Alicja Rutkowska; Waldemar Wieczorek.

Przedmiot działania Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej stanowić będzie: budżet powiatu grajewskiego oraz zagadnienia dotyczące finansów powiatu, problematyka z zakresu edukacji publicznej i niepublicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, funkcjonowania placówek służby zdrowia, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, porządku i bezpieczeństwa publicznego, transportu i dróg publicznych, rozwoju gospodarczego, gospodarki nieruchomościami, geodezji, kartografii i katastru, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji, ochrony środowiska i ekologii, współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, promocji powiatu i współpracy międzynarodowej.

e) w sprawie powołania przewodniczącego komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego,

Na przewodniczącego radni wybrali Bolesława Ruszczyka.

f) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

Roczny Program współpracy z organizacjami na 2019 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Głównym jego celem  jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu Grajewskiego. Celami szczegółowymi Programu są m.in.:

- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb,
- stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Powiatu w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych,
- uzupełnianie przez organizacje działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe,
- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- poznanie środowiska organizacji w powiecie.

Podmiotami realizującymi Program są:

- Rada Powiatu w zakresie określania kierunków rozwoju lokalnej polityki wspierania aktywności organizacji w sferze zadań publicznych oraz uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami;

- Zarząd Powiatu w zakresie przygotowania Rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami, zapewnienia środków finansowych na realizację Programu, ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie i decydowania o przyznaniu dotacji i zawieraniu umów na wykonanie zadań publicznych i innych form pomocy poszczególnym organizacjom;

- Organizacje w zakresie inicjowania działań pozafinansowych w sferze zadań pożytku publicznego, zgłaszania swoich propozycji zadań publicznych do realizacji, stosowania obowiązującego trybu przystępowania do konkursu ofert, zadań publicznych wspieranych lub powierzanych do realizacji zgodnie z warunkami umowy oraz prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w uchwale Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Grajewskiego na 2019 r. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2019 r. wyniesie nie mniej niż 20 000 zł zgodnie z zestawieniem:

-  dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie kultury fizycznej - nie mniej niż 9 000 zł,

-  dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 3 000 zł,

-  dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  - nie mniej niż 6 000 zł,

-  dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego -  nie mniej niż 2 000 zł,

W ramach realizacji zadań publicznych kwoty przedstawione w powyższym zestawieniu na realizację poszczególnych zadań mogą być zmniejszone/przesunięte na inne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Dotyczy to sytuacji, gdy nie zostanie złożona oferta na dane zadanie lub powstanie konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację danego zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego w Łomży na uchwałę Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIII/227/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/274/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,

Podjętą uchwałą została zmieniona uchwała Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim.

Zgodnie z przyjętym postanowieniem wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. wynosi 1 310 352 zł

Rodzaje zadań i wysokość środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.:

- zadania z zakresu zatrudniania  i rehabilitacji zawodowej w kwocie 3 885 zł,  w tym na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 3 885 zł

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 1 306 467 zł, w tym dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (995 760 zł); dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (84 210 zł); dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (37 600 zł); dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (11 000 zł) oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (177 897 zł).

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

i) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowano radnych: Grzegorza Gardockiego i Waldemara Wieczorka.

j) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,

k) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

 
e-Grajewo.pl

Rada Powiatu przyjmuje Uchwałę w sprawie opłat za usuwania i przechowywania samochodów z dróg? Jak rozumiem powyższa Uchwała dotyczy dróg powiatowych. Może by tak szanowna rada zajęła się podejmowaniem Uchwał w kwestii remontu tych dróg i zimowego ich utrzymania, bo ich nawierzchnia jest w stanie fatalnym. Co prawda śnieg zasypał wyrwy i doły co zapewnia przejazd bez obaw urwania koła czy zawieszenia w aucie, ale za to daje możliwość łatwego wpadania w poślizg, który często kończy się w rowie, co skutkuje jeszcze bardziej poważnymi obrażeniami auta i co gorsza kierującego.
Napisał: Obserwator dodano: 2018-12-18 22:24:12

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.