OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2019-10-16 16:53:40     nr wiadomości: 40482     przeczytano: 4125     Ilość komentarzy komentarze: 0


OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)/dalej kpa/, informuję, że na podstawie art. 98 § 1 kpa, postanowieniem z dnia 16 października 2019 r., znak : WA.6740.137.5.2019 Starosta Grajewski zawiesił na wniosek strony, postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, złożony dnia 14.08.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV w km 0+407 (Działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/1, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8, 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 204/2, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – obręb Toczyłowo).  
 

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1):
56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/1, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8, oraz 61/2 (61/3, 61/4), 62 (62/1, 62/2), 197/2 (197/5 , 197/6), 199/2 (199/9, 199/10), 204/2 (204/9,  204/10), 203/9 (203/19, 203/20), 203/14 (203/21, 203/22), 275 (275/1,  275/2), 277 (277/3 , 277/4), 292 (292/1, 292/2), 280 (280/3, 280/4), 281 (281/3, 281/4), 282/3 (282/6, 282/7), 284/1 (284/2, 284/3), 286/1 (286/2,  286/3), 287/1 (287/2, 287/3), 289 (289/1, 289/2), 290 (290/1, 290/2), 441 (441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5), 202/2 (202/5, 202/6), 283/4 (283/14,  283/15), 283/13 (283/16, 283/17)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 
położonych w m. Toczyłowo gm. Grajewo

 

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na lokalnym portalu internetowym, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

      Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.