Burmistrz Grajewa informuje

aktualizacja: 2019-12-12 22:02:21     nr wiadomości: 41013     przeczytano: 7073     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zaproszenie do udziału w projekcie, polegającym na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców Grajewa.

Burmistrz Grajewa informuje, że zamierza ubiegać się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Podlaski Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Projekt będzie dotyczył inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Projekt będzie dotyczył jedynie domów mieszkalnych znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta Grajewo.

Uwaga! Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania przez Miasto Grajewo.

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku konkurs jest dwuetapowy: 

 1. W pierwszym etapie Miasto Grajewo ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie luty-listopad 2020 r., kiedy to planowane jest podpisywanie umów o dofinansowanie).

 2. W przypadku otrzymaniu dotacji Miasto ogłasza konkurs dla mieszkańców Grajewa (Grantobiorców), którzy będą chcieli z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części środków (w 2021 r.). 

  1. Maksymalna kwota wydatku za 1 kW instalacji: 7000 zł w przypadku instalacji do 5 kW.

  2. Moc instalacji dostosowana do maksymalnie 120 % rocznego zużycia energii.

  3. Przewidywane dofinansowanie 65% wartości instalacji.

  4. Obowiązek utrzymania prawidłowo działającej instalacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

 

Warunki szczegółowe dotyczące inwestycji objętej grantem określone w regulaminie konkursu przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku: 

 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej;

 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe, 

 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym, 

 • grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu);

 • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

 

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w projekcie proszeni są o wypełnienie załączonej Ankiety udziału w projekcie i złożenie jej do dnia 03.01.2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy również na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18.12.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a w Sali konferencyjnej (pok. nr 29).

 

Ankieta 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.