Burmistrz Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-06-30 22:34:05     nr wiadomości: 39604     przeczytano: 7481     Ilość komentarzy komentarze: 0

Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w elementów robót:

1) Przebudowa Placu Niepodległości obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników oraz placu: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - budowa nawierzchni placu z płyty kamiennej gr.5 cm o wym. 1,00 x 0,60 m. b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm oraz o śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) oświetlenie uliczne i zasilanie urządzeń komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: - budowę oświetlenia ulicznego, - budowę oświetlenia Placu Niepodległości - montaż podświetlenia ławek, - montaż podświetlenia słupa ogłoszeniowego, - oprawy liniowej LED umieszczonej w ziemi, - montaż i zasilanie „access pointa” i kamer monitoringu, - montaż i zasilanie ładowarek w ławkach, - zasilanie fontanny, - budowę rozdzielnicy RK niskiego napięcia zasilającej urządzenia komunalne - budowę rozdzielnicy R24 zasilającej podświetlenie ławek wraz z ładowarkami i oprawy liniowej w ziemi - rozbiórkę i budowę złącza kablowo-pomiarowego wraz liniami kablowych niskiego napięcia nN-0,4 kV - przeniesienie szafy sterującej oświetleniem sygnalizacyjnym wraz z wydłużeniem kabli sygnalizacyjnych - budowę studni kablowej SK-1 wraz z mufami kablowymi łączącymi istniejące kable sygnalizacyjne z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymi d) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kwietniki itp.) wraz z urządzeniem zieleni i strefy relaksu, e) zmiana (przebudowa) lokalizacji istniejącego pomnika, f) budowa niecki oraz pomieszczenia technicznego na potrzeby fontanny wraz z instalacjami wod.-kan oraz wentylacją, 2) Przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) – obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250, śr. 315 mm oraz śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, 3) Przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, 4) Budowa ciągu-pieszo jezdnego 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu Niepodległości) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm i śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, e) budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr.400 mm, studnie z kręgów betonowych o śr.1200mm f) budowa sieci wodociągowej z rur PE ośr.160 mm g) rozbiórka budynków nr 4, 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną. h) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.) 5) Remont istniejącego pomieszczenia przy Placu Niepodległości 10 na potrzeby utworzenia „Centrum Nowa Droga” - obejmujący swym zakresem następujące elementy: - roboty ogólnobudowlane - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacje elektryczne i komputerowe, - instalacje sanitarne, - budowa nawierzchni chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803
E-mail sekretariat@um.grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.