Echa XIV sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2015-12-10 16:51:12     nr wiadomości: 26969     przeczytano: 4614     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu  9 grudnia 2015 r.  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Jarosław Augustowski
 

Interpelacje radnych.

Zgłoszono wniosek dotyczący usunięcia śmieci znajdujących się przy ścieżce rowerowej  biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61, w okolicach m. Toczyłowo. Zarządcą drogi jest GDDKiA, dlatego też starosta poinformował, że podejmie interwencję w tej sprawie.
 

Informacja o stanie środowiska w powiecie grajewskim. 

Informację o stanie zanieczyszczenia wód, o stanie czystości powietrza, o hałasie i gospodarce odpadami w powiecie grajewskim przedstawił Waldemar Gołaszewski, Kierownik Delegatury w Łomży Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 

Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.

Informację o zrealizowanych w 2015 r.  inwestycjach drogowych, opracowanych dokumentacjach technicznych na zadania inwestycyjne oraz pozostałych projektach i zakupach inwestycyjnych - przedstawiła Alicja Rutkowska Wicestarosta.


Podjęcie uchwał:

 • w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie;

W związku z rozszerzeniem działalności przez Szpital Ogólny poprzez Otwarcie Poradni Urazowo - Ortopedycznej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w dziedzinie ortopedii, Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 

 • w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2015 r. w Powiecie Grajewskim;

Rada Powiatu dokonała przesunięć środków, celem całkowitego ich wykorzystania w 2015 r.  Uchwalono:

- zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej – 63.800, zł

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1.145.179, zł

Ogółem środki dla powiatu 1.208.979, zł.
 

 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  (m.in. Centrum Edukacji „MENTOR” Leszek Twarowski - LO dla Dorosłych w Grajewie);
   
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
   
 • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji  z mieszkańcami Powiatu Grajewskiego;
 • w  sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019;

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019.
 

 • w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r;

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2016 r.
 

 Rozszerzono porządek obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 2016 r.

 Uchwała jest podejmowana corocznie, utrzymano wszystkie stawki na niezmienionym poziomie,  w br.  dotyczy to  tylko przypadków określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.