Echa XIV sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2019-10-02 10:36:21     nr wiadomości: 39767     przeczytano: 9458     Ilość komentarzy komentarze: 1

30 września br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Posiedzenie miało charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z poprzednich sesji rady.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Wicestarosta Tomasz Cebeliński.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie powiatu grajewskiego w 2018 r.

  • Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawił Jerzy Jan Nikliński, Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje swoje zadania poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Szczególny nacisk kładzie na nadzór nad warunkami epidemiologicznymi, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny pracy, higieny komunalnej, higieny procesów nauczania, wychowania, wypoczynku i rekreacji. Skala realnych i potencjalnych zagrożeń decyduje o tym , jakie czynniki środowiskowe powinny być przedmiotem systematycznego nadzoru i wynikających z nich działań profilaktycznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna powiatu grajewskiego w minionym roku obejmowała nadzorem 963 obiekty, przeprowadzono 1048 kontroli. Wydano 180 decyzji merytorycznych i 158 decyzji płatniczych. Nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 4250 zł.

W 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmowała nadzorem 515 prowadzących działalność zakładów żywności i żywienia. W ubiegłym roku zatwierdzono 33 nowe zakłady (2 zakłady produkcji, 18 zakładów obrotu żywnością, 13 zakładów żywienia zbiorowego). Ponadto 13 obiektów zatwierdzono w związku z rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności: 3 piekarnie, 4 sklepy, 1 obiekt ruchomy, 2 zakłady żywienia zbiorowego otwartego, 2 zakłady małej gastronomii oraz 1 zakład usług kateringowych. W 2018 roku do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisano 8 zakładów, dla których nie jest wymagane zatwierdzenie: 3 dostawców bezpośrednich z grupy „inne wytwórnie żywności”, 4 zakłady z grupy „inne zakłady obrotu środkami spożywczymi” oraz 1 zakład żywienia zbiorowego zamkniętego ( część żywieniowa obozu pod namiotami) . 505 zakładów posiada wdrożone zasady GHP/GMP, natomiast 67 - system HACCP. Spośród obiektów ujętych w rejestrze zakładów podlegających Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowano łącznie 269 zakładów. W 174 obiektach nie stwierdzono obiektów o wysokim ryzyku. Spośród skontrolowanych zakładów produkcji żywności obiektami wykazującymi najwięcej nieprawidłowości były piekarnie. W ww. obiektach przeprowadzono w sumie 38 kontroli i rekontroli. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 8 decyzji administracyjnych. 

W grupie zakładów obrotu żywnością najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w sklepach spożywczych. Państwowa Inspekcja Sanitarna w omawianej grupie obiektów przeprowadziła 212 kontroli i rekontroli, w tym 32 kontrole interwencyjne. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 97 decyzji administracyjnych. W toku działań kontrolnych nałożono 20 mandatów karnych na łączną kwotę 3200 zł.

W grupie zakładów żywienia zbiorowego najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w zakładach żywienia zbiorowego otwartego. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu grajewskiego sprawując nadzór przeprowadzili w omawianej grupie obiektów 130 kontroli i rekontroli, w tym 11 interwencyjne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał w sumie 76 decyzji administracyjnych, w tym 1 dotyczącą unieruchomienia działalności (w związku z prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów oraz nie zapewnieniem warunków sanitarno-higienicznych). Osoby winne zaniedbań sanitarno-higienicznych ukarano 6 mandatami karnym na kwotę 750 zł.

W roku 2018 łącznie zbadano laboratoryjnie 180 próbek, w tym 160 próbek żywności, 3 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 16 próbek sanitarnych oraz 1 próbkę produktu kosmetycznego. Ponadto w celu oznaczenia wartości odżywczej pobrano 1 rację pokarmową przeznaczoną dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie i 2 próbki posiłku obiadowego w szkołach. W zakładach produkcji żywności pobrano 25 próbek, w tym 18 próbek żywności i 7 próbek sanitarnych, w zakładach obrotu żywnością pobrano 145 próbek, w tym 142 próbki żywności, 2 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 1 próbkę wyrobu kosmetycznego. Z ogółu próbek pobranych z zakładów obrotu żywnością zakwestionowano 7 próbek żywności z uwagi na niewłaściwe znakowanie. 

W zakładach żywienia zbiorowego pobrano 14 (5 próbek posiłków, 9 próbek sanitarnych). Nie kwestionowano próbek. W zakładach obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością 1 próbkę materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Próbki nie kwestionowano.

W 2018 r. przedsiębiorcy powiatu grajewskiego nie składali do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej partii wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością lub partii środka spożywczego/dozwolonej substancji dodatkowej/ składnika żywności. W związku z powyższym nie prowadzono kontroli granicznych w miejscach docelowego przeznaczenia.

W 2018 roku pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie przeprowadzili 35 kontroli sanitarnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Nie wydano decyzji zobowiązujących do poprawy stanu sanitarno – technicznego. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą należy określić jako dobry. We wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą przestrzegane są procedury sanitarne dotyczące postępowania ze sprzętem i materiałami sterylnymi. Stosowane są właściwe opakowania sterylizacyjne, przestrzegane są warunki oraz daty przechowywania sprzętu i materiałów sterylnych.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego prowadzona jest prawidłowo w miejscu ich wytwarzania i składowania. Wszystkie placówki, w których wytwarzane są odpady medyczne mają wydzielone pomieszczenia i urządzenia do składowania odpadów, stosują prawidłowe pojemniki na odpady medyczne o ostrych końcówkach oraz posiadają podpisane umowy z firmami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i przekazywania odpadów do utylizacji.

Na terenie powiatu grajewskiego sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w 2018r. była stabilna. Największy wzrost zachorowań odnotowuje się w przypadku grypy – 3.471 zachorowań, w stosunku do ubiegłego roku liczba zachorowań zmalała o 333. W występowaniu niektórych chorób takich jak: kleszczowe zapalenie mózgu, wirusowe zakażenie jelitowe inne określone obserwujemy niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku. W przypadku zachorowań na ospę wietrzną odnotowuje się niewielki spadek liczby zachorowań w stosunku do roku 2017, natomiast ilość zachorowań na boreliozę obserwujemy wzrost zachorowań o 18. W 2018 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie zostało zgłoszonych ogółem 660 zachorowań, przeprowadzono 311 wywiadów epidemiologicznych i pobrano 82 próbki od nosicieli pałeczek Salmonella. 

  • Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego za 2018 r. przedstawił Józef Matyskieła, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono występowanie choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej  z urzędu - afrykańskiego pomoru świń. Podejmowano w związku z tym działania związane z przynależnością  powiatu grajewskiego do obszaru zagrożenia ASF, stwierdzono 4 przypadki zachorowań u dzików. Prowadzono monitoring wszystkich  odstrzelonych dzików oraz świń przeznaczonych do uboju na użytek własny lub do sprzedaży do rzeźni.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie prowadził intensywną działalność szkoleniową  i propagandowo-informacyjną. Teren powiatu Grajewo uznany jest za urzędowo wolny od gruźlicy, brucelozy  i ebb bydła.

Kontynuowano realizację programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, poprzez stałe monitorowanie gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej w powiecie grajewskim, który jest uznany za urzędowo wolny  od wirusa ch. Aujeszkyego.

W  zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  nie stwierdzono przypadków rażącego zaniedbywania obowiązków ze strony właścicieli zwierząt gospodarskich. Prowadzono w dalszym  ciągu akcję propagandową omawiając stosowne zagadnienia na zebraniach z organizacjami rolnymi .

Sprawując nadzór nad higieną  pasz osiągnięto dalszą poprawę  warunków weterynaryjnych w produkcji i obrocie paszami. Prowadzony wg  krajowego planu monitoring nie wykazał przypadków rażącego naruszenia obowiązujących  wymogów i przepisów.

W zakresie nadzoru nad higieną produkcji żywności, w tym również prowadzenia  badań w ramach rocznego plany pozostałości - nie stwierdzono żywności nie spełniającej kryteriów bezpieczeństwa  zdrowotnego.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,

Na mocy podjętej uchwały z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, stało się czteroletnim I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo.
Uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie.

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Niećkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Niećkowie,

Zgodnie z podjętą uchwałą z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Niećkowie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie stało się czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym w Niećkowie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie z siedzibą Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn.
Uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Niećkowie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grajewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grajewie,

Jednogłośnie podjętą uchwałą radni zadecydowali, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, stało się czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grajewie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie.

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Szczuczynie w pięcioletnie Technikum w Szczuczynie,

Zgodnie z podjętą uchwałą z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum w Szczuczynie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, stało się pięcioletnim Technikum w Szczuczynie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, z siedzibą przy ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Szczuczynie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wojewodzinie w pięcioletnie Technikum w Wojewodzinie,

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum w Wojewodzinie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, z siedzibą Wojewodzin 52, stało się pięcioletnim Technikum w Wojewodzinie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, z siedzibą Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Wojewodzinie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Niećkowie w pięcioletnie Technikum w Niećkowie,

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum w Niećkowie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, z siedzibą Niećkowo 63, stało się pięcioletnim Technikum w Niećkowie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, z siedzibą Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Niećkowie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Szczuczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie,

Zgodnie z przyjętą uchwałą z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, z siedzibą przy ul. Szczuki 1, stało się czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym w Szczuczynie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, z siedzibą przy ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Szczuczynie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie,

Od 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 84, stało się czteroletnim II Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

i) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 4 Specjalnego w Grajewie,

Na mocy podjętej uchwały z dniem 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Nr 4 Specjalne w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, z siedzibą przy ul. Ełckiej 11 zakończyło działalność.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grajewie w pięcioletnie Technikum w Grajewie,

W związku z podjętym aktem z  dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 84, stało się pięcioletnim Technikum w Grajewie, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Grajewie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

k) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

Do składu Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie wybrano przedstawicieli powiatu grajewskiego w osobach: B. Ciszewskiej, M. Kostrzewskiego,  J. J. Niklińskiego, B. Ruszczyka i W. T. Wieczorka.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.

Porządek obrad został rozszerzony o podjęcie uchwał:

- w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
- w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty; 
- w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. w Powiecie Grajewskim;
- w sprawie zmiany uchwały nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski.


l) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,

ł) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.   

 

e-Grajewo.pl

Kiedy Rada Powiatu zajmie sie nowymi inwestycjami, dworcem kolejowym 145 letnim zabytkowym z ktorego nie mozna wyjechac i przyjechac tylko w kolko to same tematy juz sie znudzily na okraglo /
Napisał: grajewiak dodano: 2019-10-04 05:34:09

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.