Echa X sesji Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2019-09-26 11:55:10     nr wiadomości: 40307     przeczytano: 5033     Ilość komentarzy komentarze: 2

25 września br. o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się X sesja Rady Gminy Grajewo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć śp. Mirosława Waszkiewicza, radnego Gminy Grajewo przez trzy kadencje. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 sierpnia 2019 roku i protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 12 września 2019 roku.

Protokoły z sesji zostały przyjęte jednogłośnie.  

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” z prognozą oraz podsumowaniem. 

Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej JST.

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy Grajewo uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska. Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji Programu.

Program został opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie. Gmina Grajewo wchodzi w skład powiatu grajewskiego, zajmując w obecnym kształcie obszar 30 813 ha. Położona jest w północno – zachodniej części województwa podlaskiego, granicząc z województwem warmińsko – mazurskim. Od północy graniczy z Gminą Prostki (leżącą w województwie warmińsko – mazurskim) i gminą Rajgród, od wschodu z Gminą Goniądz. Tę północno – wschodnią częścią granicy gminy stanowi naturalna granica rzeki Ełk. Od południa graniczy z Gminą Radziłów, a od zachodu z Gminą Wąsosz i Szczuczyn.

Największy wpływ na jakość powietrza na terenie gminy mają kotłownie lokalne na terenie gminy Grajewo. Odbiorcy indywidualni swoje potrzeby grzewcze pokrywają głównie poprzez wykorzystanie paliwa stałego (węgla kamiennego), spalając go we własnych kotłach węglowych. Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy większości pieców domowych czy też niewielkich kotłów węglowych niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw). Ogrzewania takie są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza – tak zwanej „niskiej emisji”.

Na terenie gminy Grajewo najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa.

W roku 2017 pomiary promieniowania elektromagnetycznego wykonywano najbliżej gminy Grajewo na terenie miasta Grajewa i Radziłów. W wymienionych miejscowościach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W obu punktach zmierzona wartość była poniżej granicy oznaczalności. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Białymstoku nie stwierdził na terenie województwa podlaskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Dopuszczalna wartość poziomu pól elektromagnetycznych w powietrzu wynosi 7 V/m.

Stan jednolitych części wód przepływających przez teren gminy Grajewo oceniono jako zły. JCWPd w granicach gminy są zagrożone w większości nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan wód podziemnych oceniono jako dobry. Na terenie gminy z sieci wodociągowej korzysta 77,5 % mieszkańców. Długość sieci wodociągowej w roku 2017 wynosiła 203,9 km. Na terenie gminy Grajewo brak jest rozwiniętej sieci kanalizacyjnej i w najbliższych latach nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminie Grajewo odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się głównie do zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywożenia. Nieliczne gospodarstwa posiadają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na terenie gminy znajdują się liczne złoża kruszyw naturalnych. Gleby są mało zróżnicowane pod względem typologicznym, dominują tu głównie trzy typy gleb: pseudobielicowe, piaskowe i brunatne wyługowane. Na terenie gminy Grajewo znajduje się punkt objęty badaniami Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski prowadzonymi przez IUNG w Puławach przy współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badania gleby w punkcie pomiarowym w Danówku wykazały, że profil glebowy nie wykazuje zanieczyszczenia metalami ciężkimi, siarką i wielocyklicznymi węglowodorami aromatycznymi. Jedynie w przypadku kadmu stwierdzono podwyższoną zawartość tego pierwiastka.

Na terenie gminy występują unikatowe formy ochrony przyrody: park narodowy, obszary Natura 2000 oraz pomnik przyrody. Na terenie gminy Grajewo występują cztery korytarze ekologiczne tj.: GKPn-1 Dolina Biebrzy, KPn-1B Puszcza Piska-Dolina Biebrzy Środkowy, GKPn-1A Puszcza Piska- Dolina Biebrzy Północny oraz KPn-1D Dolina Biebrzy–Puszcza Borecka.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy Grajewo wynosi 9 750,71 ha, co daje lesistość na poziomie 31,6 %. Wskaźnik lesistości dla omawianego obszaru jest zatem wyższy niż średnia krajowa, która wynosi 30,0 % Na obszarze gminy Grajewo nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie gminy występuje zagrożenie pożarowe, powodziowe oraz zagrożenie suszą.

W placówkach oświatowych na terenie gminy organizowane są liczne działania edukacyjne, konkursy oraz akcje ekologiczne. Od 2014 roku na terenie gminy organizowany jest piknik ekologiczny.

W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo, przedstawiono cele i kierunki działań jakie musi realizować gmina w celu poprawy jakości środowiska. W ramach opracowania dokumentu przedstawiono także szczegółowy harmonogram realizacji działań.

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu wskazano potencjalne źródła finansowania wyznaczonych zadań.

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w procesie wdrażania Programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów Programu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.

Podjętą uchwałą radni pozbawili część drogi gminnej Nr 103315 B oznaczonej jako działka nr 105/12 położonej na terenie miejscowości Danówek, dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dn. 1.01.2020 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Grajewo jako organ prowadzący zatwierdziła arkusze organizacji podległych  placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Białaszewie (111 uczniów, 9 oddziałów), w Danówku (136 uczniów, 8 oddziałów), w Wierzbowie (183 uczniów, 10 oddziałów), Gimnazjum w Danówku (68 uczniów, 3 oddziały), Przedszkolu w Rudzie (52 uczniów, 3 oddziałów) oraz Punktu przedszkolnego w Popowie (16 uczniów, 1 oddział) i w Białaszewie (11 uczniów, 1 oddział). W w/w placówkach zatrudnionych było 53 nauczycieli dyplomowanych (30 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 23 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 15 nauczycieli mianowanych (12 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 9 nauczycieli kontraktowych (6 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 3 nauczycieli stażystów ( 1 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy).

W roku szkolnym 2018/2019 nie przeprowadzono postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Na stanowiskach dyrektorów szkół nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniego roku szkolnego:

a)  Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 26.07.2017 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Pomnik 1000 – lecia Państwa Polskiego im. M. Konopnickiej w Białaszewie na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. powierzono p. A. Szklarzewskiemu,

b) Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 11.04.2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Danówku na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. powierzono p. C. Wądołowskiemu,

c) Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 11.04.2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbowie na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. powierzono p. J. Gromadzkiemu,

d) Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 26.06.2017 r. stanowisko dyrektora Przedszkola w Rudzie na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.   powierzono p. M. W. Sokołowskiej,

e) Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z dnia 6.02.2018 r. stanowisko dyrektora Gimnazjum w Danówku przedłużono na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.   p. J. Surażyńskiej.

W ubiegłym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Białaszewie Szkoła Podstawowa w Białaszewie w pomieszczeniu świetlicy szkolnej dokonano wyrównania posadzki zaprawą wyrównującą, położono wykładzinę PCV oraz wymieniono drzwi. Doposażono pracownię komputerową w 15 laptopów; w Szkole Podstawowej w Danówku wykonano remont ścian w szatni w piwnicy szkoły, naprawiono podłogę w niektórych klasach, dokonano drobnych napraw w ubikacjach na parterze i II piętrze budynku, dokonano napraw powierzchni ścian w klasach na wszystkich piętrach budynku, dokonano napraw sufitu i ścian w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w klasie nr 16 oraz ubikacji na II piętrze; w Szkole Podstawowej w Wierzbowie wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą lamp oświetleniowych oraz wymieniono dwie tablice rozdzielcze. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania fizyki, biologii, chemii i geografii, w tym doposażono klasę nr 7 w monitor dotykowy; w Przedszkolu w Rudzie poprawiono (wypoziomowano) chodniki wokół fundamentów budynku przedszkola. Przebudowano studzienkę odprowadzającą wodę opadową. Powiększono parking - wyrównano teren, wysypano grysem, umiejscowiono znak przystanku PKS. Przebudowano boisko - usunięto nawierzchnię żużlową, nawieziono ziemią torfową, wyrównano teren, zasiano trawę. Zostały wykonane nowe nasadzenia krzewów ozdobnych. Wykonano drobne prace porządkowe typu: szpachlowanie i malowanie ścian; Punkt przedszkolny w Popowie został doposażony w pomoce dydaktyczne zaś w Punkcie  przedszkolnym w Białaszewie wykonano drobne prace naprawcze.

Średni wynik % z egzaminu gimnazjalnego klas III Gimnazjum w Danówku:

a) część humanistyczna – język polski
Gimnazjum w Danówku – 58%, powiat grajewski – 59%, województwo podlaskie – 62%, kraj – 63%

b) część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie
Gimnazjum w Danówku – 64%, powiat grajewski – 59%, województwo podlaskie – 60%, kraj – 59%

c) część matematyczno – przyrodnicza – matematyka
Gimnazjum w Danówku – 36%, powiat grajewski – 39%, województwo podlaskie – 44%, kraj – 43%

d) część matematyczno – przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
Gimnazjum w Danówku – 43%, powiat grajewski – 46%, województwo podlaskie – 50%, kraj – 49%

e)  język angielski na poziomie podstawowym
Gimnazjum w Danówku – 47%, powiat grajewski – 62%, województwo podlaskie – 68%, kraj – 68%

f)  język angielski na poziomie rozszerzonym
Gimnazjum w Danówku – 31%, 

g) język rosyjski na poziomie podstawowym
Gimnazjum w Danówku – 46%.

W gminnych szkołach zapewniono wspólne kształcenie wszystkim uczniom. Podopieczni ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą się w klasach ogólnodostępnych lecz ich zajęcia są indywidualizowane. Ponadto otrzymują dodatkowe wsparcie polegające na udziale w zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, realizowany przez nauczycieli. Do gminnych placówek  oświatowych uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 11
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 1
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 6
- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – 2

Uczniowie korzystają z różnych zajęć w tym:
- rewalidacyjnych – 20
- logopedycznych – 27
- korekcyjno – kompensacyjnych – 10
- indywidualnych – 7
- rehabilitacyjnych - 6

W październiku  2018 r. w Szkole Podstawowej w Wierzbowie przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach kontrola w zakresie w zakresie monitorowania kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości i nie wydano zaleceń.

W listopadzie 2018 r. w Przedszkolu w Rudzie przeprowadzona została kontrola przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zaleceń pokontrolnych nie było. 

10. Informacja o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2019/2020. 

W wyniku reformy oświatowej w gminie Grajewo od 1 września 2017 r.

a) sieć publicznych szkół podstawowych stanowią:
- Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 – lecia Państwa Polskiego im. M. Konopnickiej w Białaszewie,
- Szkoła Podstawowa w Danówku,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, 

b) sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych stanowią oddziały przedszkolne zorganizowane w następujących szkołach:
- Przedszkole w Rudzie,
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białaszewie,
- Oddział przedszkolny nr 1 i nr 2 w Szkole Podstawowej w Wierzbowie. 

c) sieć innych form wychowania przedszkolnego stanowią:

-  Punkt przedszkolny w Popowie i Punkt przedszkolny w Białaszewie. 

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpiło wygaszenie Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku. W okresie wakacji w szkołach gminnych zostały wykonane bieżące remonty i drobne prace porządkowo – konserwatorskie. Gminne placówki oświatowe są odpowiednio przygotowane zarówno merytorycznie jak i pod względem technicznym do nowego roku szkolnego. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji roku szkolnego 2019/2020 szkół opracowane przez dyrektorów z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania. 

Gmina w roku szkolnym 2019/2020 zapewni dowożenie do szkół własnym transportem, przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu – Podlaska Komunikacja Komunikacji Samochodowa z Białegostoku. Dowożenie odbywać się będzie na trasach 9.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad.


e-Grajewo.pl

W gminnym Programie Ochrony środowiska do 2022 roku pominięto sprawę stanu jedynego gminnego jeziora w Mieruciach. Jezioro z roku na rok podlega widocznej degradacji i zarastaniu co widać przejeżdżając przez wieś. Na gwałtownie pogarszający się stan wpływają spływające do jeziora ścieki komunalne z wioski oraz źle składowana oraz wywożona na pola w okresach zimowych gnojowica. Łatwo to sprawdzić zimą, gdy na śniegu widać stróżki brunatnych cieczy płynących do rowów, które spływają do jeziora. Wójta to chyba nie obchodzi, bo nikt o to się nie upomina, tym bardziej rolnicy. A wbrew pozorom łatwo nad tym zapanować, bo dopłaty rolnicze mogą być i chyba są powiązane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Urzędnicy wójta powinni się tym zainteresować.
Napisał: grinpis dodano: 2019-09-26 21:19:38

grin-po Wypisujesz brednie mając nikłe pojecie na temat okresów nawożenia i gospodarowania nawozami naturalnymi Pewnie dziadek naopowiadał tobie jak to kiedyś było ....a ty naiwny myślisz ze jest tak dalej Nie będę wyprowadzał z błędu ,ale chętnie udowodnię ci ,że jakość wody nie jest taka tragiczna. Wypiję szklankę wody z jeziora ,a ty wypijesz szklankę wody z Wisły Woda która wpływa do jeziora pochodzi z dren a nie jak opisujesz że to ścieki komunalne .Wyznacznikiem czystości wody są raki ,które żyją i maja się dobrze.
Napisał: Mariusz dodano: 2019-09-29 13:42:51

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.