Echa sesji Rady Gminy

aktualizacja: 2016-06-21 07:37:16     nr wiadomości: 28770     przeczytano: 3850     Ilość komentarzy komentarze: 0

17 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie przy ul. Komunalnej 6 odbyły się obrady XIX sesji Rady Gminy Grajewo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 maja 2016 roku i protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 23 maja b.r.

Protokoły z sesji przyjęte zostały jednogłośnie przy pełnym składzie Rady.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Złożenie sprawozdań za 2015 rok:

a) z działalności Wójta Gminy Grajewo,

Sprawozdanie z działalności wójta gminy Grajewo stanowi całokształt działalności gminy, jest składową wszystkich zadań własnych i zleconych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy: szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Komunalny, Biblioteka, Straż Gminna oraz Urząd Gminy Grajewo. Wójt kieruje całością działalności oraz wyznacza zadania operacyjne na każdy rok budżetowy oraz strategiczne na następne lata.

W 2015 r. wykonano przede wszystkim remonty bieżące dróg jak również inwestycje drogowe:
- partycypacja w budowie ul. Nowej w Białaszewie - droga powiatowa (55 000 zł);
- droga gminna Wierzbowo – Dybła, Grozimy – Godlewo (184 402 zł);
- droga w miejscowości Cyprki (249 947 zł);
- droga w miejscowości Lipińskie (184 215 zł);
- droga w miejscowości Kacprowo (192 257 zł).

W ubiegłym roku m.in. przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejscowościach: Sojczyn Borowy – Podlasek, Koszarówka, Modzele i Białaszew, zakończono zadanie „Urządzenie centrum wsi w Kurejwie” (dofinansowane z programu PROW), opracowano dokumentacje techniczne na termomodernizacje Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbowie, wykonano 107 szt. instalacji solarnych (dofinansowanie z PROW oraz darowizna od mieszkańców instalujących kolektory), przeprowadzono modernizację stacji ujęcia wody w Białaszewie (dofinansowanie z PROW)zakupiono samochód wywrotkę, rozbudowano oświetlenie w Wojewodzinie, Szymanach, Pieniążkach, Zaborowie, Koszarówce.

W 2015 r. realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego -  w większości sołectwa przeznaczyły środki finansowe na remonty dróg dojazdowych do pól, w miejscowości Zaborowo, Sojczyn Borowy, Przechody, Dybła, Sojczynek, Wojewodzin, Łękowo, zdecydowano o  wykonaniu ogrodzeń placów zabaw i boisk.

b) z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,

W ubiegłym roku Gmina Grajewo realizując powyższy program m.in. współorganizowała „Festiwal Gorących Serc”, sfinansowała przejazd na kolonie letnie zorganizowane przez parafię p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajwie, współorganizowała z parafią p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie kolonie zimowe i letnie, współorganizowała VI Powiatowy Dzień Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną, sfinansowała badania psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, także uiszczono opłaty za wpisy w sprawach o przymusowe leczenie, współorganizowała kolonie letnie w Rudzie dla 45 dzieci rolników, wspierała organizację zajęć w czasie ferii zimowych w Kurejewce, zakupiła siatki do bramek piłkarskich przy Świetlicy wiejskiej w Popowie, zorganizowała konferencje na temat bezpieczeństwa, zakupiła telewizor do Świetlicy wiejskiej w Przechodach, zorganizowała i współfinansowała organizację imprez rekreacyjno – sportowych (np. Piłkarski 3 Maja, Liga Siatkówki LZS, piknik Rodzinny z okazji Dnia dziecka, Festyn Strażacki, Halowy Turniej WOŚP).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując powierzone zadania także zajmuje się sprawami z zakresu problemów społecznych. W 2015 r. osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi udzielono pomocy w różnych formach: 17 rodzin otrzymało zasiłki okresowe, 2 rodziny otrzymały zasiłek stały, 3 rodzinom zakupiono opał, 14 dzieciom sfinansowano posiłek , 9 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności , 2 dzieciom  dofinansowano wypoczynek letni oraz 1 osobie pokryto koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w poprzednim roku 8 posiedzeń, podczas których zajmowała się 25 sprawami o skierowanie na przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzała rozmowy motywujące, udzielała poradnictwa.

c) z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2015 r. przedstawiła Renata Żebrowska, dyrektor placówki.

Biblioteka jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy. Stan księgozbioru na koniec 2015 r. wyniósł 15 329 woluminy (egzemplarze) w tym: literatury pięknej dla dzieci 6 805 szt., literatury pięknej dla dorosłych 4 398 szt. oraz literatury popularnonaukowej 4 126 szt.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, zarejestrowanych 330 czytelników, z czytelni internetowej skorzystało 4 232 osób, udzielono 702 informacje elektroniczne.

Placówka uzyskała dotację w kwocie 3 tys. zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, ze środków własnych przeznaczono kwotę 12 tys. zł.

d) z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie za 2015 r. przedstawił Łukasz Ajdyn, dyrektor GZK.

Do podstawowego zakresu działania jednostki należy świadczenie usług komunalnych a w szczególności utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej oraz ich znakowanie.

W okresie sprawozdawczym GZK wykonał m.in. żwirowanie dróg gminnych, wymianę dachu (nowa więźba i pokrycie blachą) na części budynku świetlicy w Sojczynie Borowym, ogrodzenie siatką boiska w Sojczynie Borowym, ogrodzenie siatką stawu i placu zabaw w Zaborowie, ogrodzenie siatką boiska w Przechodach, Wojewodzinie, remont przepustu na kanale Szymańskim (droga Szymany – Łamane Grady), przepust betonowy w Zaborowie, przystanki autobusowe w Konopki – Kolonie, Uścianki, montaż i wymianę znaków drogowych, wycinkę drzew z pasów drogowych i działek Gminy Grajewo.

Na koniec 2015 r. w GZK zatrudnionych było 16 pracowników – 2 pracowników biurowych, 9 kierowców/operatorów, 2 robotników gospodarczych i 3 interwencyjnych.

e) z działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo.

7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2015 rok z:

a) wykonania budżetu gminy,

b) sprawozdania finansowego,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,

e) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2015 rok.

Podjęta uchwałą zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2015 rok.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2015 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2015 rok,

c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Grajewo za 2015 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2015 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z wykonania budżetu za 2015 r., informacją o stanie mienia Gminy Grajewo oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o udzielenie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium - Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo Stanisławowi Szleterowi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Grajewo.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.

Podjętą uchwałą pozbawiono kategorii część drogi oznaczonej jako działka nr 104/2 położonej na terenie miejscowości Łękowo, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.


12. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

Skarga na działalność Wójta Gminy Grajewo ponownie została odrzucona. Przypomnijmy: zażalenie dotyczyło drogi dojazdowej do pól Przechody - Sojczyn Grądowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Danówku, uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz uchwałę w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia wójta.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.


e-Grajewo.pl

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.