Echa sesji Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2017-09-28 12:17:47     nr wiadomości: 33018     przeczytano: 4532     Ilość komentarzy komentarze: 1


27 września br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XL sesja Rady  Miasta Grajewo.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

Z okazji przejścia na emeryturę podziękowanie za wieloletnią pracę otrzymała p. Wiesława Lendo,  pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.
 

 1. Zapytania i interpelacje radnych.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie Burmistrza D. Latarowskiego z działalności międzysesyjnej oraz informację z realizacji uchwał.
 

 1. Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2017”.

 2. Termomodernizacja miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych.

16 sierpnia 2016 r. zostały zamówione audyty energetyczne miejskich budynków użytkowych oraz komunalnych mieszkalnych w celu określenia niezbędnych potrzeb modernizacyjnych oraz zaprogramowania kolejnych inwestycji termo modernizacyjnych. Audyt został przeprowadzony w budynkach: Urzędu Miasta, Zespołu Szkół Miejskich nr 1, nr 2, nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 1, nr 2, nr 4 i nr 6, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B a także w obiektach mieszkalnych przy ul. Konstytucji 3 Maja 21 a, Placu Niepodległości 17, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 5 i 7 – 9 oraz przy ul. Kilińskiego 5. 

30 grudnia 2016 r. został złożony projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie”, który zakładał modernizację Urzędu Miasta przy ul. Strażackiej 6a oraz budynek MOPS przy Konstytucji 3 Maja 2B. Wartość całkowita projektu wynosi 1 891 500 zł, w tym dofinansowanie 1 229 500 zł (65 %).

W związku z tym, że budynek Urzędu Miasta Grajewo ma strukturę własnościową (2/3 Miasta Grajewo a 1/3 Powiatu Grajewskiego) na etapie oceny, wniosek został odrzucony. Według Instytucji Zarządzającej PROW jest to projekt partnerski a w ogłoszonym konkursie projekty partnerskie nie mogą być dotowane. Należy nadmienić, że wniosek został złożony przy akceptacji Powiatu Grajewskiego oraz deklaracji udziału w kosztach do wysokości udziału własnego.

Opracowane audyty energetyczne i dokumentacje budowlane będą wykorzystywane przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w konkursach ogłaszanych w przyszłości.
 

 1. Informacja dotycząca możliwości rozwoju budownictwa z udziałem środków zewnętrznych.

 2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

 3. Informacja o gospodarce odpadami za I półrocze 2017 roku.

Od stycznia 2017 r. spółka BIOM wprowadziła w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce tabelę opłat z przyjęcie 1 MG (tona) poszczególnych frakcji odpadów selektywnych, jednocześnie obniżając koszt przyjęcia odpadów zmieszanych do kwoty 307,80 zł brutto (było 318,60 zł brutto). W przeciągu 6 miesięcy br. z terenu miasta zostało oddanych 2 424, 93 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 676,81 Mg odpadów wysegregowanych za które zapłacono 807 967,84 zł.

Miasto zobowiązane jest także do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miasto zawiera coroczne umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. na prowadzenie PSZOK. W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie Punktu wynosiło 6 804 zł. Na mocy obowiązującej umowy, w okresie 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wynagrodzenie wynosi 6 885 zł miesięcznie.

Przez 6 miesięcy 2017 r. zostały selektywnie zebrane i przekazane do odzysku następujące ilości odpadów:

- odpadowa masa roślinna – 0,22 Mg
- zużyte opony – 2,79 Mg
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 31,84 Mg
- gruz ceglany – 11,7 Mg
- zmieszane odpady z betonu – 47,26 Mg
- gleba i ziemia, w tym kamienie – 0.9 Mg
- papier i tektura – 72,36 Mg
- szkło – 65,57 Mg
- tekstylia – 4 Mg
- tworzywa sztuczne 88,05 Mg
- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) – 215,47 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 99,15 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 37,5 Mg

Razem przekazano 676,81 Mg odpadów zebranych selektywnie.

Łącznie wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 1 330 677,01 zł w tym:
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZZO Koszarówka – 807 967,84 zł
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 390 412,08 zł
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 40 824 zł

Zaległości w opłatach od 1 lipca 2013 r. wynoszą 14 172,35 zł
 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Grajewie;

Na mocy podjętej uchwały zostało stwierdzone przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Grajewie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie.

b) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie;

Podjętą uchwałą radni stwierdzili przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie, w skład którego  wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie.

c) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie;

Radni podjętą uchwałą stwierdzili przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Biebrzańskiego Parku Narodowego w Grajewie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

Podjętą uchwałą zmieniono stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta (ZADM). Powyższą dotację ustalono według stawki 1,28 zł (było 1,05 zł) miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

e) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Grajewo na lata 2017 – 2033”;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2026;

g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 r.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie planowanych dochodów 82 915 758 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 996 782 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 976 zł,

- po stronie planowanych wydatków 87 485 758 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokość 79 059 743 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 426 015 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4 570 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 4 570 000 zł.

Ustalono spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 700 000 zł.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 r.

Zmiany planu dochodów są następujące:

Zwiększenia na kwotę 121 200 zł są następujące:

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia opiekuna praktyk zawodowych w SP nr 2 w Grajewie – 517 zł,

-  środki w kwocie 30 851 zł na sfinansowanie projektu ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie,

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2017 roku w PM Nr 4 w Grajewie – 22 000 zł,

-  wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2017 roku w PM Nr 6 w Grajewie – 21 700 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” – 800 zł,

- wpływy ponad plan z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14 000 zł,

- wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych MOSiR – 30 857 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ odsetek – 8 zł oraz – 467 zł.

Zmniejszenie planu dochodów na kwotę 1 165 zł jest następujące:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 165 zł tytułem zmniejszenia kwoty dotacji celowej do CIS na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” (projekt realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej).

Zmiany w planie wydatków są następujące:

Zwiększenia na kwotę 121 200 zł są następujące:

- dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 14 000 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych,

- wprowadza się do planu wydatków kwotę 30 851 zł na realizację projektu sfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie;

- dokonuje się zwiększenia środków w SP Nr 2 w wysokości 517 zł na wynagrodzenie opiekuna praktyk zawodowych na stołówce szkolnej,

- dokonuje się zwiększenia środków w PM Nr 6 w wysokości 27 497 zł  na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- dokonuje się zwiększenia środków w Żłobku Miejskim w Grajewie w wysokości 7 170 zł na wypłatę ekwiwalentu za urlop 2 pracownicom, które rozwiązały stosunek pracy,

- dokonuje się zwiększenia środków w MOSiR w wysokości 41 165 zł na zakup energii elektrycznej.

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1 165 zł jest następujące:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 165 zł tytułem zmniejszenia kwoty dotacji celowej do CIS na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” (projekt realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej).

Przesunięcia na kwotę 583 714 zł są następujące:

- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16 000 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych,

- dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 1 w kwocie 2 zł w ramach projektu p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych,

- dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 11 712 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w Urzędzie miasta na stanowisku woźna,

- dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 191 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie,

Zwiększa się środki w planie o kwotę 320 000 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej” - 170 000 zł, „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta” – 50 000 zł, „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne” – 50 000 zł, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej” – 50 000 zł, przesuwając środki z następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej” – 220 000 zł (trwają prace projektowe), „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie” – 100 000 zł (zadanie zostało przesunięte do wykonania na lata 2018-2019 – wniosek na projekt współfinansowany ze środków europejskich jest na etapie oceny).

Zwiększa się środki w planie o kwotę 45 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25”przesuwając środki z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia” (trwają prace projektowe, zadanie zostanie przesunięte do wykonania na 2018 rok),

- „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa” (pozostały środki w wyniku rozstrzygniętego przetargu).


Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury;

-  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Grajewo;

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;

- zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych.
 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

 3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Zamknięcie XL sesji Rady Miasta.


e-Grajewo.pl

 

ludziska komentujcie co sie wam podoba lub nie w dzialalnosci um---dosc zastraszania i straszenia nas przez ,, władzę,,
Napisał: adam dodano: 2017-10-03 17:52:57

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.