E-zwolnienia w KRUS

aktualizacja: 2018-11-29 10:26:14     nr wiadomości: 37874     przeczytano: 3311     Ilość komentarzy komentarze: 0

Od 1 grudnia br. rolnicy, w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS. Zaświadczenia lekarskie wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA) zostanie przekazane do systemu informatycznego Kasy, która rozpatrzy prawo do zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje rolnikowi, małżonkowi rolnika i domownikowi, podlegającemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy lub na wniosek, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni.

Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Osobie, która została objęta ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, zasiłek chorobowy, z wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje po upływie 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.

Wysokość zasiłku chorobowego określa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Aktualnie zasiłek chorobowy wypłacany jest w kwocie 10 zł za każdy 1 dzień czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zakładzie opieki zdrowotnej – wystawione przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego są również zaświadczenia lekarskie wystawione z upoważnienia lekarza przez osoby wykonujące zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni jest prawomocne orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy (w I instancji) lub komisję lekarską Kasy (w II instancji).

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za okres:
- przebywania ubezpieczonego na koszt KRUS w zakładzie opieki zdrowotnej w celu rehabilitacji,
- po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,
- pobierania zasiłku macierzyńskiego.

(za: Polska Ziemia)

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.