Gmina Rajgród

aktualizacja: 2018-08-07 08:34:23     nr wiadomości: 36403     przeczytano: 7775     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:
Demontaż pokryć dachowych (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Rajgród oraz ich transport i utylizacja,
Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz 
załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest wytworzonych podczas demontażu oraz odpadów odebranych z terenu nieruchomości.
Utylizacja oznacza przekazanie odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazanie do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.
Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów.
 

2. Łącznie Zamawiający zakłada następujące ilości wyrobów azbestowych:
Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 82,013 Mg
Podane wyżej ilości są to ilości szacunkowe, określone na podstawie zgłoszeń od mieszkańców i inwentaryzacji. Ilość posesji może się zmienić w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości z udziału w programie. Rzeczywista ilość wyrobów podlegających demontażowi/odebraniu oraz transporcie i utylizacji może się różnić od ilości szacunkowych ze względu na niedokładności w szacowaniu masyi powierzchni wyrobów azbestowych.

Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
Warszawska 32
Tel. (86) 272 19 40

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.