Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2018-07-17 08:23:04     nr wiadomości: 36203     przeczytano: 5346     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw. Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego ma za zadanie dostosowanie wydzielonej części parteru wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych adaptacyjnych dla potrzeb docelowej funkcji - 4 - oddziałowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata.

W szczególności planuje się: dostosowane układu pomieszczeń parteru - przebudowa ścian działowych; wydzielenie oddziału przedszkolnego jako odrębna strefa pożarowa od pozostałej części szkoły; remont posadzek, ścian i sufitów; wymianę drzwi wewnętrznych; wykonanie nadproży; wymianę elementów wyposażenia; nowa aranżacja i wyposażenie sali zajęć, szatni i pozostałych pomieszczeń zgodnie z zestawieniami materiałów dołączonymi do dokumentacji, zmiany w istniejącej instalacji wodno‐kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń, zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń; wyburzenie ściany w miejscu projektowanych drzwi wejściowych; wymiana części okien o odporności ogniowej EI 30 pomiędzy strefami ZLIII; wykonanie na elewacji pionowych pasów EI 60 szer. 2m i REI 60 szer. 4m pomiędzy strefami ZLIII z materiałów niepalnych; wykonanie wnętrz sal z materiałów niepalnych zgodnie z wytycznymi ppoż.; wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych, remont łazienek z dostosowaniem ich dla użytkowników odpowiedniej grupy wiekowej, usunięcie nieczynnych zbiorników na ścieki kolidujących z inwestycją (parkingiem); wykonanie placu parkingowego wraz z wytyczeniem miejsc postojowych; budowa placu zabaw – montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem zieleni. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 28/2018 i 29/2018 z dnia 20.02.2018r. wydanych przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – minimum 4 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): •czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych, tj. wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych, utwardzanie terenu kostką brukową w okresie realizacji wskazanych robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: •dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, •datę złożenia oświadczenia, •wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.