II sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2018-11-29 09:23:38     nr wiadomości: 37817     przeczytano: 4335     Ilość komentarzy komentarze: 2


28 listopada  br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się II sesja Rady Miasta Grajewo.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań imiennych.

Nad prawidłowością przeprowadzania głosowań czuwała komisja skrutacyjna w składzie Grzegorz Curyło – przewodniczący komisji, Elżbieta Nietupska – członek komisji oraz Agnieszka Siwik-Karwowska – członek.

4. Zapytania i interpelacje.

Zapytania i interpelacje zostały zdjęte z porządku obrad. Tryb składania zapytań i interpelacji zmienił się po tym, jak w życie weszły nowe, krajowe przepisy - pytania będą zadawane pisemnie.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;

Głównym celem programu współpracy jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Grajewo. Do celów szczegółowych programu zalicza się:

- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb,
- stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta, w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych,
- uzupełnianie przez organizacje działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe,
- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- poznanie środowiska organizacji w mieście,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych.

Współpraca miasta Grajewo z organizacjami opiera się na zasadach:

- pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz zleca realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców,
- suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Miastem a organizacjami są kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
- partnerstwa, które oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,
- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027;

c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie planowanych dochodów 92 690 578 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 525 692 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 164 886 zł,
- po stronie planowanych wydatków 96 440 578 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokość 85 097 419 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 343 159 zł.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Podjętą uchwałą zmieniono stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta (ZADM).

Powyższą dotację ustalono według stawki 1,82 zł miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta, utrzymanie terenów zielonych i pozostałych terenów miejskich pozostających w trwałym zarządzie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych oraz na wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających mieszkania komunalne przed sezonem zimowym.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Grajewo.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie II sesji Rady Miasta.


fot. e-Grajewo.pl

A co z vice?
Napisał: Teresa dodano: 2018-11-29 20:15:23

To jest tak ogolnie napisano ze nie wiadomo o co chodzi porownac inne sprawozdania z poprzednich sesi to w kolko to samo macieju a mieszkancy dalej nie wiedza o co chodzi gdzie sa zglaszane wnioski przez radnych ktorzy reprezenyuja wyborcow nie ma radnych i wnioskow wyborcow.
Napisał: grajewiak dodano: 2018-11-30 01:30:46

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.