Konkurs na Dyrektora Szpitala

aktualizacja: 2019-06-11 14:43:48     nr wiadomości: 39456     przeczytano: 6367     Ilość komentarzy komentarze: 7

Zarząd Powiatu Grajewskiego
o
głasza konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie

 

 1. Ogłoszenie dotyczy stanowiska dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200  Grajewo.

 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie można uzyskać w siedzibie tego podmiotu leczniczego, w godzinach jego pracy, tj. od 7.25 do 15.00 w dni robocze, w Dziale Finansowo-Księgowym, na podstawie pisemnego wniosku.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

 1. posiada wyższe wykształcenie;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
   

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 3. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania – o ile dotyczy;

 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów,
  w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje kandydata;

 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.


    Na prośbę Zarządu Powiatu Grajewskiego lub Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu, kandydat obowiązany jest przedstawić           oryginały dokumentów.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”, w terminie do 25 czerwca 2019 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B (decyduje data wpływu do urzędu).


  O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
    

                                                        STAROSTA
          
                                 Waldemar Remfeld

 

Grajewo, 11 czerwca 2019 r.

 

Czy kandydat na dyrektora musi mieć zgodę proboszcza i czy musi należeć do PiS-u?. Aha i czy konieczne jest podpisanie Klauzuli Sumienia?. Tak tylko pytam bo nie wiem.
Napisał: abc dodano: 2019-06-11 20:48:19

abc nie bądź bardziej zgryźliwy jak jesteś.
Napisał: sliwa dodano: 2019-06-12 07:49:28

tam trzeba ekonomiste albo menagera i najlepiej spoza srodowiska
Napisał: henryk dodano: 2019-06-12 09:13:14

@abc dobre :-)
Napisał: K dodano: 2019-06-12 10:48:50

Abc zapytaj jak to się robi dyrektora KRUS w Grajewie i nowego dyrektora w Zespole szkół nr 2 w Jednostce na pewno Ci prawdę powiedzą
Napisał: DOPIS dodano: 2019-06-12 18:20:38

Abc psychiatra się klania
Napisał: Grajewianka dodano: 2019-06-12 19:11:10

Co za cenzura komunizm
Napisał: Pracownik dodano: 2019-06-14 21:03:22

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.