Konkurs na kierownika CIS

aktualizacja: 2015-06-10 16:45:50     nr wiadomości: 25172     przeczytano: 8804     Ilość komentarzy komentarze: 10

Burmistrz Grajewa ogłosił otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy - kierownika Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. kandydaci mogą składać oferty do dnia 22 czerwca 2015 r.

 

1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Integracji Społecznej,19-200 Grajewo, ul. Targowa 19

2. Określenie stanowiska: Kierownik

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
   a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika,
   d) posiadanie stażu pracy - minimum 5 lat,
   e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia,
   g) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
   h) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
   a) otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i innej grupie społecznej,
   b) umiejętność podejmowania decyzji,
   c) znajomość tematyki z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie gminnym,
   d) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa,
   e) doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie.

5. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku :
  1) reprezentowanie CIS na zewnątrz,
  2) kierowanie pracą osób zatrudnionych w CIS i sprawowanie nadzoru na realizacją zadań merytorycznych;
  3) współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;
  4) określanie zadań służbowych wszystkich pracowników CIS;
  5) przyjmowanie do CIS uczestników reintegracji zawodowej i społecznej oraz nadzór nad realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
  6) kierowanie gospodarką finansową CIS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7) dysponowanie środkami określonymi w budżecie CIS oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
  8) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i uczestnikom CIS;
  9) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia CIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników;
  10) przedkładanie opracowań, analiz, wniosków, sprawozdań Burmistrzowi Miasta Grajewo, Radzie miasta i innym uprawnionym organom,
  11) informowanie Wojewody o każdej zamianie danych zawartych we wniosku o nadanie statusu CIS;
  12) zawieranie umów o pracę z pracownikami, oraz innych umów z podmiotami współpracującymi z CIS na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
  13) promowanie oferty wytwórczej, handlowej i usługowej CIS oraz pozyskiwanie nabywców produktów i usług działalności statutowej CIS;
  14) opracowywanie miesięcznego programu zajęć w CIS;
  15) pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działalność statutową CIS.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku kierownika CIS:
Miejsce pracy
Praca w budynku CIS i poza nim. Budynek parterowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bezpieczne warunki pracy.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych. Współpraca z dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta Grajewo i dyrektorami innych jednostek. Korespondencja tradycyjna i e-mailowa.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:
   a) formularz zgłoszeniowy,
   b) kserokopia dowodu osobistego,
  c) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 5 letni okres zatrudnienia lub - w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika, zawierające informacje o okresie zatrudnienia,
   d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
   e) podpisane czytelnie przez kandydata złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru na stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.),
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika CIS,
Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis.
Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

9. Wymiar etatu: - 1 etat

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie http://bip.um.grajewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia > Aktualne informacje i ogłoszenia

bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, w środę 7.30 – 17.00.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz kontaktowym numerem telefonu i dopiskiem:
"dotyczy naboru na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Grajewie" w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.

Burmistrz Miasta Grajewo informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.
Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Burmistrza dokona oceny formalnej złożonych ofert poprzez porównanie dokumentów i danych zawartych w złożonych dokumentach, z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.
Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.
O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.
Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 273 08 06.
(źródło: BIP UM Grajewo)

 

Po "dodatkowe informacje" radzę zadzwonić do źródła, zanim się ktoś wrobi na cacy.
Napisał: xl dodano: 2015-06-11 05:42:01

A na ile czasu jest ta praca, do końca roku, buhaha?
Napisał: jola dodano: 2015-06-11 05:46:22

A poprzednia kierowniczka była zła? Dała popalić dobremu gospodarzowi i dlatego musiała odejść Nie wolno krytykować .tak jest i tak będzie w tym układzie
Napisał: wacek dodano: 2015-06-11 13:27:12

Kto ma odrobinę oleju w głowie przesłucha sesje, przeczyta protokoły RM, nigdy nie złoży do CIS dokumentów. W treści ogłoszenia powinno zamieścić także oficjalne stanowisko P. Burmistrza o CIS. Przecież to jednostka do likwidacja lada dzień, jasny jest sąd o CIS-sie jaki płynie z UM. To trąci paranoją lokalną. Nie jest to działanie przemyślane.
Napisał: Gość dodano: 2015-06-11 16:55:12

Na forum pisali, że nie ma konkursów, bo stołki Pan Burmistrz obsadza po znajomości, no to proszę, są. Ale nie wszyscy dadzą się nabrać. Żenada!!!!!!!!
Napisał: bronia dodano: 2015-06-12 14:18:57

rozważana jest likwidacja cis ale kiedy to nastapi nie wiadomo moze byc ze nigdy,ale trzeba sie starac i wykazywac na tym stanowisku i pilnowac ludzi jak robia
Napisał: adam dodano: 2015-06-13 10:28:09

Iza da rade hahahahah ona zajmuje ze 2 stołki na raz hahahahahahahah. Pozdro
Napisał: Jaca dodano: 2015-06-14 09:59:06

Nie rozumiem dlaczego u nas jest 2 zastępców, a może by burmistrz jednego z nich przeniósł na te właśnie stanowisko. Pan Bednarko ma doświadczenie z MOPS, myślę, że doskonale by się sprawdził na tym stanowisku.
Napisał: lo dodano: 2015-06-14 15:13:46

Przysięgam, ze nie głosowałem na Kiełka, czy mam jakąś szanse na te stanowisko?
Napisał: rybak dodano: 2015-06-19 12:26:21

pewnie jakaś znajoma nie inaczej , to teraz pewnie będzie się działo i wszyscy będą słyszeć, jak to UM pomaga dla tej firmy ... żenada
Napisał: bolek dodano: 2015-06-23 20:19:54

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.