Nabór na stanowiska urzędnicze

aktualizacja: 2018-12-19 15:12:40     nr wiadomości: 38047     przeczytano: 5665     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE ul. STRAŻACKA 6B.

 

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia,

 5. doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy,

 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych
  do tych ustaw,

 2. znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 3. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 4. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

 5. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

 6. biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych i programów finansowo-księgowych oraz WORD i EXCEL,

 7. zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

 8. zdecydowanie i konsekwencja w działaniu,

 9. komunikatywność, kreatywność, sumienność, rzetelność, łatwość umiejętność wykonywania pracy w zespole.

 1. Główne zadania na  stanowisku pracy:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (bilansowej i pozabilansowej) w zakresie:

 1. zaangażowania planu wydatków budżetowych, kosztów, przychodów, rozliczeń zakupu, zmian w stanie i wartości składników majątku trwałego, umorzeń i amortyzacji, rozrachunków związanych z realizacją planu finansowego wydatków budżetowych urzędu,

 1. w zakresie prowadzonej ewidencji syntetycznej i analitycznej (bilansowej i  pozabilansowej):

 1. kompletowanie i kontrola dokumentacji finansowej wraz z jej ujęciem w księgach rachunkowych urzędu,

 2. bieżąca analiza i kontrola prawidłowości księgowań na kontach analitycznych oraz weryfikacja ich zgodności z danymi zawartymi
  w dokumentach źródłowych wraz z kontrolą powiązań między kontami,

 3. bieżąca kontrola i analiza rozrachunków wraz z przygotowywaniem przelewów i terminowa regulacja zobowiązań w zakresie prowadzonych spraw,

 4. bieżące i terminowe ściąganie należności oraz dochodzenie roszczeń spornych w zakresie prowadzonych spraw,

 5. wystawianie m.in. faktur VAT i not księgowych oraz sporządzanie PK,

 6. sporządzanie na koniec każdego miesiąca zestawień obrotów i sald kont syntetycznych dla każdego z  prowadzonych rejestrów (dzienników cząstkowych),

 1. bieżące i prawidłowe prowadzenie tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 2. organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dowodów finansowo — księgowych i zapewnienie jego przestrzegania,

 3. bieżąca kontrola i analiza wydatków budżetowych planowanych i wykonanych w zakresie planu finansowego urzędu, a także powiązanych z nimi rozrachunków i zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,

 4. terminowe przygotowywanie stosownych projektów pism i informacji opisowych oraz sporządzanie jednostkowych projektów i planów wydatków budżetowych oraz jednostkowych sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw,

 5. bieżąca rejestracja zmian wynikających z Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu m.in. w planie wydatków jednostki,

 6. segregacja, kompletowanie i opisywanie celem archiwizacji oraz przekazywanie do archiwizacji dokumentacji finansowej i korespondencji gromadzonej w zakresie prowadzonych spraw,

 7. współpraca z właściwymi merytorycznie pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu grajewskiego w zakresie prowadzonych spraw,

 8. załatwianie indywidualnych spraw w zakresie realizowanych zadań,

 9. wykonywanie obowiązków służbowych z wykorzystaniem użytkowego oprogramowania komputerowego stosowanego w urzędzie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wynikającymi m.in. z ustawy o  rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku ekonomia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 3. kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 3–letni okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 5. podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Inspektor.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Inspektor
w Starostwie Powiatowym  w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 31 grudnia 2018 r.  do godz. 12:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

 

Grajewo, 18.12.2018 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.