Nabór na stanowisko asystenta

aktualizacja: 2019-01-18 12:05:00     nr wiadomości: 38177     przeczytano: 11608     Ilość komentarzy komentarze: 1

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko stażysty / młodszego asystenta Sekcji Epidemiologii.

 

Warunki pracy:

wymiar etatu - 1

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe - preferowane: medyczne, pielęgniarskie, zdrowie publiczne

a) stażysta-  wykształcenie wyższe , osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;

b) młodszy asystent – tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, staż pracy- 1 rok

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, MS Exel, MS Word),

2. Umiejętność redagowania pism,

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

4.Odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność,

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

  1. Kontrola w zakresie reżimu przeciwepidemicznego w placówkach służby zdrowia i gabinetach prywatnych.

  2. Współudział i nadzór nad dezynfekcją w obiektach służby zdrowia.

  3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, nadzoru epidemiologicznego, dokumentacji statystycznej oraz rejestrów z zakresu chorób zakaźnych.

  4. Przeprowadzanie kontroli sanitarnych/ wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych.

  5. Sporządzanie sprawozdań .

  6. Prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej na stanowisku pracy w Sekcji (w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień.

  7. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych  w podmiotach leczniczych.


Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

- kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae (CV),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w   pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie, 19-200 Grajewo, Plac Niepodległości 12, na potrzeby rekrutacji”.

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów:  do dnia   23 stycznia 2019r. do godz. 1500

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  1 marzec 2019r.


Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Plac Niepodległości 12 19-200 Grajewo- Sekretariat, pokój nr 2,

- lub  pocztą na w/w adres ( decyduje data stempla pocztowego)

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Grajewo, dnia 10.01.2019 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSSE w Grajewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), dalej: RODO, informujemy, że:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Grajewie (19-200 Grajewo, Plac Niepodległości 12).

 2) Kontakt do inspektora ochrony danych: na adres siedziby  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie Plac Niepodległości 12 lub poprzez e-mail psse_gw@op.pl,

 3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Pani/Pana aplikacji.

 4) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być zwrócone Pani/Panu lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

 6) Zebrane  w procesie rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: psse_gw@op.pl.

 8) Jeżeli Pani/Pan uważa że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Dlaczego nie szanuje się pracowników, którzy są pracownikami o wysokich kwalifikacjach, sumiennych, wykonujących swoją prace solidnie, oni muszą odchodzić, a teraz szuka się i nie można znaleźć odpowiedniego pracownika, trzeba się zastanowić i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Napisał: Grajewianin dodano: 2019-01-25 11:27:07

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.