Najem lokalu użytkowego

aktualizacja: 2018-08-08 21:27:47     nr wiadomości: 36423     przeczytano: 7450     Ilość komentarzy komentarze: 0

Burmistrz Miasta Grajewo, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w Grajewie przy PI. Niepodległości 10 o pow. 135,70 m2. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą.


1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23).
2. Cena wywoławcza czynszu najmu - 18,00 zł za lm2 + obowiązujący podatek VAT.
3. Wadium w wysokości 6 009,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięć 00/100) należy wpłacić na konto 03 1020 1332 0000 1002 1074 9002 w Banku PKO Bank Polski S.A. w Grajewie.
4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
6. Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia zawarcia umowy.
7. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS".
8. Lokal dostępny od 1.08.2018 r.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 23.08.2018 roku do godz. 800 z dopiskiem "Lokal użytkowy, PI. Niepodległości 10, Grajewo.”

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę netto za lm2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT (23%).

 

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.