Nieodpłatna pomoc prawna

aktualizacja: 2019-03-13 20:10:13     nr wiadomości: 38680     przeczytano: 5563     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz.294), na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00.

 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie oraz Fundację Togatus  Pro Bono z siedzibą w Olsztynie:

 • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213   Radziłów, w godzinach 8.00 -12.00,

 • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 -12.00,

 • środa w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul.Szkolna1, w godzinach 10.00 -14.00,

 • czwartek w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,

 • piątek w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz, 
  w godzinach 8.00 -12.00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które  spełniają warunki określone
w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego oświadczenia lub

 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 • która nie ukończyła 26 lat, lub

 • która ukończyła 65 lat, lub

 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 • kobietom w ciąży,

 • osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Grajewskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Termin wizyty można ustalić osobiście lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (86)  273 84 60.

W styczniu i lutym 2019r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono ogółem 77 osobom, w tym w punkcie w Grajewie – 47 osobom,  natomiast w  „mobilnym” punkcie  30 osobom.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.