Oferta pracy

aktualizacja: 2019-06-10 16:16:45     nr wiadomości: 39444     przeczytano: 3402     Ilość komentarzy komentarze: 0

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
  3. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na  danym stanowisku,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, KPA, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym, Kodeks Cywilny, prawo budowlane, o grobach i cmentarzach wojennych, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
  3. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość MS Office.
  4. predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
  5. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  6. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  7. umiejętność pracy w zespole.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. Kierowanie i planowanie bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej,
  2. Zapewnienie właściwej realizacji zadań Referatu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UG Radziłów,
  3. Dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,
  4. Nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania spraw przez pracowników Referatu,
  5. Wydawanie w zakresie realizowanych zadań decyzji administracyjnych,
  6. Opracowywanie projektu dochodów i wydatków budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania Referatu oraz stałą współpraca z działem księgowym
  7. Sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw,
  8. Współpraca z innymi jednostkami gminy i referatami Urzędu,
  9. Organizowanie i kierowanie pracami związanymi z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, budynków komunalnych i innych gminnych obiektów budowlanych,
  10. Zastępowanie podległych pracowników Referatu w razie ich nieobecności,
  11. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu czynności oraz zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.