Ogłoszenie o naborze: Geodeta

aktualizacja: 2018-09-26 11:48:05     nr wiadomości: 37233     przeczytano: 3805     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na dwa stanowiska urzędnicze: Geodeta

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Geodeta – 2 etaty – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260 ze zm.);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe o kierunku Geodezja i Kartografia;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa;
 • mile widziane doświadczenie pracy w administracji samorządowej;
 • umiejętność obsługi komputera, mile widziane doświadczenie w obsłudze programów EWMAPA, EWOPIS i OŚRODEK, BANK OSNÓW oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole. 

5. Główne zadania na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

aktualizacja baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu grajewskiego w zakresie bazy graficznej;
prowadzenie i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla terenu powiatu grajewskiego;
prowadzenie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obszaru powiatu grajewskiego;
prowadzenie i aktualizacja istniejącej bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
przyjmowanie, rejestracja zleceń, zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych;
udzielanie informacji o posiadanych zasobach, sposobie ich wykorzystania i zasadach udostępniania;
ewidencjonowanie, segregowanie, zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych w formie analogowej i numerycznej i sukcesywnie wycofywanie z zasobu PODGiK zgodnie z przepisami;
naliczanie opłat i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i za uwierzytelnianie dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 • Udział przy koordynowaniu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją projektową, naliczanie opłat, sprawdzanie kompletności dokumentacji.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego
 • o kierunku – Geodezja i Kartografia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,
 • podpisane czytelnie przez  kandydata i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r poz. 1260 ze zm.);
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Geodeta.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Geodeta w Starostwie Powiatowym  w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 08 października 2018 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

Grajewo, 26.09.2018 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738461 lub adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie administratora.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.