Remont klatek - przetarg

aktualizacja: 2019-02-06 12:31:39     nr wiadomości: 38383     przeczytano: 6794     Ilość komentarzy komentarze: 0

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie
ul. Łąkowa 1,  19-230 Szczuczyn

ogłasza pisemny konkurs  ofert na:
"Remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza  10 w Szczuczynie".
 

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  a także dysponują odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Ponadto wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwa zamówienia, których  przedmiotem były podobne roboty o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł  netto każde (minimum 2 referencje).

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie posiadają zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS.

3. Złożyli pisemną ofertę – załącznik nr 1 wraz z kosztorysami  i wymaganymi zaświadczeniami.

4. Wpłacili wadium w wysokości 2.000,00 zł  na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie,   na jedno z kont:

-  Bank Spółdzielczy w Szczuczynie  nr 83 8768 0003 0000 0866 2000 0010   
-  Bank  PKO BP SA o/Ełk
24 1020 4724 0000 3602 0052 9362  

najpóźniej do 15.03.2019 r. do godz. 10:00.

5. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.09.2019 r.

6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Oferta na remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza 10”  w terminie do 15.03.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

7. Oferenci o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną powiadomieni do 20.03.2019 r.

8. Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od podpisania umowy na wykonanie robót.  W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu konkursu ofert na wskazane konto w ciągu 7 dni.

9. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty bez obowiązku podawania przyczyn. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z „Regulaminem przetargu” - do wglądu w biurze Spółdzielni.

        
Informacji udziela Prezes Zarządu lub z-ca Prezesa Zarządu.
Tel./fax 86 273-53-25 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
                Załącznik nr 1

.................................

pieczęć  firmy

OFERTA

 

................................................................................................................................

pełna nazwa firmy

.................................................................................................................................

z siedzibą w  ...........................................................................................................

tel. ...........................

REGON ...........................................

NIP ..................................................

 

   składa ofertę na:  "Remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza 10"  zgodnie z ogłoszeniem z dnia ………………

 

 1. Data sporządzenia oferty:    ..........................

 2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać za cenę ryczałtową:  netto ……………. + VAT …… % ………………=……………………….

 3. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie  do dnia 30.08.2019 r.

 4. Oświadczam, że złożoną ofertą pozostaję związany przez 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.

 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki określone we wzorze umowy.

 6. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiarem robót, terenem budowy i nie wnoszę żadnych uwag.

 7. Udzielam gwarancji na wykonane roboty – w  wymiarze 3 lat, licząc od dnia odbioru  robót.

 8. Oferta zawiera łącznie ..... dokumentów (wraz z formularzem ofertowym).


Do oferty załączam:

 1. Kosztorys oferty;

 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej;

 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w  opłatach na rzecz ZUS lub KRUS i US;

 4. Referencje (min. 2).

 5. Kwalifikacje zawodowe (kopie uprawnień kierownika budowy).

                                                                                                                                          ............................................

                                                                                                                                                         podpis wykonawcy

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.