XIII sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-11-21 15:24:28     nr wiadomości: 40784     przeczytano: 3986     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dnia 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie  się XIII sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych miasta za trzy kwartały 2019 r.

 5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2019 r.

 6. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja z działalności Grajewskiego Klubu "Zdrowie i Trzeźwość".

 7. Formy promocji miasta w 2019 r. oraz zamierzenia innowacyjne w tym zakresie.

 8. Sport w mieście:

  1. sprawozdanie z działalności MOSiR z wyeksponowaniem problematyki Pływalni Miejskiej (kadra, zajęcia, koszty);

  2. działalność klubów sportowych w mieście;

  3. podsumowanie osiągnięć sportowych miasta na szczeblu województwa, makroregionu, kraju;

  4. możliwości polepszenia i rozbudowania bazy sportowej w latach 2019 – 2020.

 9. Informacja na temat realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta w 2019 r.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;

  2. przyjęcia do prowadzenia przez miasto Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania powierzonych przez powiat grajewski;

  3. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;

  4. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Grajewo;

  5. wzoru wniosku o dodatek energetyczny;

  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 13. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Grajewo.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie XIII sesji Rady Miasta.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.