Sobota, Lipiec 24, 2021

Wiadomości

XII sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 30 grudnia b.r. /środa/ na godzinę 12ºº XII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu

Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

   2. Przedstawienie porządku obrad.

   3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytego w dniu 27 października 2015 roku i protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytego w dniu 17 listopada 2015 roku.

   4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w  okresie między sesjami.

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016:

       a/ przedstawienie projektu budżetu,

       b/ opinia Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

       c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

       d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

       e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2016-2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grajewo na lata 2016-2018.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2016 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.

15. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Rady Gminy Grajewo na 2016 rok.                                                                                        

 16. Zapytania i wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad

 

 

 

II. Ogłoszenie o Komisji Polityki Gospodarczej

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 30 grudnia b.r. /środa/ na godzinę 9³º posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 października 2015 roku i protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 listopada 2015 roku.

4. Opinia komisji w sprawach jak niżej:

    a/ podania pani Anny Jankowskiej zam. Wojewodzin  w sprawie zmniejszenia kwoty sprzedaży działki Nr 263/1 położonej na terenie wsi Wojewodzin,

    b/ ustalenia formy przetargu, składu komisji i ceny na sprzedaż działki Nr 216/2 położonej w miejscowości Koszarówka,

    c/ projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016,

    d/ projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027,

    e/ projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

    f/ projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2016-2022,

    g/ projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,

    h/ projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grajewo na lata 2016-2018,

    i/  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2016 rok,

    j/  projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

    k/ projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025,

5. Opracowanie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2016 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                              

                                                                               Przewodniczący  komisji

                                                                               Czesław Polkowski

.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.