poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 6434 wyświetleń

Echa IV sesji Rady Gminy G-wo

Echa IV sesji Rady Gminy G-wo

29 stycznia 2019 r. o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się IV sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 05 grudnia 2018 roku oraz protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Protokoły z sesji zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Grajewo.                  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Zgodnie z zapisami podjętej uchwały, nauczycielom przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 25 godz.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo.

Wspólną obsługę finansową zapewniono: Szkole Podstawowej w Białaszewie, Szkole Podstawowej w Danówku, Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Gimnazjum w Danówku, Przedszkolu w Rudzie, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Wierzbowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie (jednostkom obsługiwanym).
Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Grajewo, któremu w ramach wspólnej obsługi powierzono w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, obsługę finansowo - księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tych jednostek oraz obsługę płacową i kadrową.


8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6c ust. 2, art. 6j ust. 2, ust. 2a i ust. 3b oraz art. 6k ust. 1 ust. 2a pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 15,00 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 29,00 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 41,00 zl;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 51,00 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 63,00 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej - 71,00 zł.
2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 24,00 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 44,00 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 61,00 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 77,00 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 94,00 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej - 107,00

§ 3. 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Ustala się stawki opłat za pojemniki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 110 l i 120 l - w wysokości 21,00 zł;
2) o pojemności 240 l - w wysokości 42,00 zł;
3) o pojemności 360 l - w wysokości 62,00 zł;
4) o pojemności 400 l - w wysokości 65,00 zł;
5) o pojemności 660 l - w wysokości 78,00 zł;
6) o pojemności 770 l - w wysokości 86,00 zł;
7) o pojemności 1100 l - w wysokości 98,00 zł;
8) KP-5 o pojemności 5000 l - w wysokości 455,00 zł;
9) KP-7 o pojemności 7000 l - w wysokości 533,00 zł;
10) KP-10 o pojemności 10 000 l - w wysokości 858,00 zł.
3. Ustala się wyższe stawki opłat za pojemniki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 110 l i 120 l - w wysokości 23,00 zł;
2) o pojemności 240 l - w wysokości 47,00 zł;
3) o pojemności 360 l - w wysokości 70,00 zł;
4) o pojemności 400 l - w wysokości 73,00 zł;
5) o pojemności 660 l - w wysokości 86,00 zł;
6) o pojemności 770 l - w wysokości 91,00 zł;
7) o pojemności 1100 l - w wysokości 104,00 zł;
8) KP-5 o pojemności 5000 l - w wysokości 520,00 zł;
9) KP-7 o pojemności 7000 l - w wysokości 598,00 zł;
10) KP-10 o pojemności 10 000 l - w wysokości 923,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała nr 25/III/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 524) oraz uchwala nr 56/VIII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 2946).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 marca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień.     

Po przyjętych zmianach, zapis otrzymuje brzmienie: stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 121 zł od jednego psa.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

Podjętą uchwałą (jednogłośnie) wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Akceptacja dotyczy wynajmu na okres trzech lat pomieszczenia o powierzchni 49,33 m2 w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojewodzin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc Gminy Grajewo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na ustanowienie przez Radę Ministrów  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Szkole i w domu”.
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W ramach Programu pomoc otrzymają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałe na terenie Gminy Grajewo.

Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Grajewo, realizatorem - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa.
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym Informacji o realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przekazywana przez Wójta Gminy Grajewo do Wojewody podlaskiego w terminie do 20 stycznia następnego roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grajewo umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Radni powierzyli spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, realizację zadania Gminy Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zbieraniu, przetwarzaniu, odzysku i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia wymienionego PSZOKu oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.
Powyższe zadanie ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych w ramach podstawowej działalności BIOM Sp. z o.o.
Powierzenie następuje na okres 23 lat od dnia uruchomienia przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym instalacji, urządzeń i wyposażenia MPSZOKu w Koszarówce tj. do dnia 31 grudnia 2043 r. zrealizowanego w ramach projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

15. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rady Gminy Grajewo na 2019 rok.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.


e-Grajewo.pl

Komentarze (4)

A wybory sołtysów kiedy

Pewnie w lutym

Cenzura na e-grajewo panuje? Widać, że własnej opinii wyrazić nie można.

do Paweł cenzurę robią bo ich ziomki zasiadają a jak byłem w radzie szły różne rzeczy

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.