poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 6741 wyświetleń

Echa VI sesji Rady Powiatu

Echa VI sesji Rady Powiatu

23 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się VI sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Posiedzenie miało charakter zwyczajny.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, Grzegorz Curyło przyjął gratulacje za zajęcie wysokiego miejsca I Liceum Ogólnokształcącego w rankingu "Perspektyw"  - szkoła otrzymała srebrną tarczę.


3. Przyjęcie protokołów z III, IV i V sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018  r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w minionym roku przedstawił Antoni Milewski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku została utworzona w celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Po wprowadzonych zmianach w 2018 r. obecnie Komisja działa w składzie: Waldemar Remfeld - Starosta, Przewodniczący Komisji, Grzegorz Gardocki - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Waldemar Tadeusz Wieczorek, -  członek Zarządu Powiatu Grajewskiego, ks. Tomasz Chludziński, podinsp. Marek Palecki – Komendant Powiatowy Policji w Grajewie, asp.szt. Waldemar Brzozowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa, st. bryg. Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Jerzy Jan Nikliński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, Antoni Milewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należą m.in.:
- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
- opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych  powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja w 2018 r. odbyła 2 posiedzenia. Na każdym posiedzeniu przedstawiana była bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych  zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu. Tematem pierwszego posiedzenia były działania w zakresie bezpiecznego wypoczynku letniego pt. „Bezpieczne wakacje 2018 r.”, drugiego – omówienie ćwiczeń aplikacyjnych pt. „Zapewnienie niezbędnej pracy mieszkańcom, warunków do funkcjonowania w przypadku dłuższego braku energii elektrycznej oraz likwidacja skutków nawałnicy”.

Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty. W ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  powiatu jest dobry. Jak wynika z prowadzonych analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów, instytucji i służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli z obowiązku podejmowania  wytężonych i skutecznych działań mających na celu poprawę tego stanu.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18  Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,

c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2019 r.,  

Komisja, według zatwierdzonego planu pracy w bieżącym roku

w I kwartale:
- opracuje i przyjmie plan pracy;
- przeprowadzi analizę sytuacji finansowej Starostwa jako jednostki samorządowej - realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenie, koszty funkcjonowania;
- przeprowadzi analizę planu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem prowadzącym;
- zapozna się z informacją o przebiegu zimowego otrzymania dróg;
- zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grajewie w 2018 r.;
- zapozna się z informacją o stanie dróg powiatowych, ich przygotowaniem do eksploatacji wiosenno – letniej i sezonu turystycznego;
- rozpatrzy i zaopiniuje projekty uchwał skierowane na sesje;

w II kwartale:
- dokona analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok;
- dokona analizy sytuacji finansowej Powiatowego  Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie - realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenia, koszty funkcjonowania;
- przeanalizuje wykaz dróg wymagających odnów zapobiegawczych, dróg planowanych do remontu i przebudowy;
- zapozna się z problematyką i stanem bezrobocia  na terenie powiatu grajewskiego;
- zapozna się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.;
- zapozna się ze sprawozdaniami o sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego – zakładów ochrony zdrowia: Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie, Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie za I półrocze 2018 roku oraz z sytuacją bieżącą tych jednostek;

w III kwartale:

- dokona analizy wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.;
- dokona analizy sytuacji finansowej szkół, dla których powiat grajewski jest organem prowadzącym oraz Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Grajewie (stan zagospodarowania mienia, zadania inwestycyjne, stan zatrudnienia, poziom wynagradzania);
- zapozna się ze sprawozdaniami o sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego – zakładów ochrony zdrowia: Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie, Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie za I półrocze 2018 roku oraz z sytuacją bieżącą tych jednostek;
- dokona analizy sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenie, koszty funkcjonowania;
- dokona analizy stanu zagospodarowania mienia stanowiącego własność powiatu;
- zapozna się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych powiatu grajewskiego realizowanych w 2019 r.;

w IV kwartale:
- dokona analizy zadłużenia powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
- przygotuje propozycje do budżetu powiatu grajewskiego na 2020 r.;
- rozpatrzy projekt budżetu powiatu grajewskiego na 2020 r. przedłożony przez Zarząd Powiatu i opracowanie opinii Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej;
- zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Powiatowej działającej przy MBP  w Grajewie w latach 2018 – 2019;
- zapozna się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grajewie w 2018 – 2019;
- zapozna się z informacją o przygotowaniu dróg do sezonu zimowego 2019/2020.


d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.,

W bieżącym roku Komisja w swojej pracy będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli na działania starosty oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innymi sprawami przydzielonymi przez Radę Powiatu.

e) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.,

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego zakłada:

- w I kwartale br. przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie oraz w Zespole Szkół im. ks. J.K. Kluka w Wojewodzinie;
- w II kwartale kontrolę wykonania budżetu powiatu za 2018 r., kontrolę w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie;
- w III kwartale kontrolę w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie, w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie oraz w Zespole Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie
- w IV kwartale kontrolę w Zespole Szkół im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

f) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2019 r.

Roczny plan pracy Rady Powiatu Grajewskiego obejmuje m.in.:

- zatwierdzenie planów pracy Rady Powiatu Grajewskiego i komisji na 2019 r.
- rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
- informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 r. na terenie powiatu grajewskiego;
- informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.;
- informację o zimowym utrzymaniu dróg;
- rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej powiatu za 2018 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.;
- rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.;
- ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Powiecie Grajewskim;
- informację z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej;
- informację o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego;
- informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Grajewskim;
- informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  i weterynaryjnego za 2018 r.
- sytuację w oświacie i informacja o naborze uczniów do szkół prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2019/2020;
- informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych;
- informację o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu;
- informację o stanie środowiska w Powiecie Grajewskim.

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.   

 
e-Grajewo.pl

Komentarze (4)

a gdzie sa oświadczenia majtkowe z poczatku kadencje?

Czeski film nikt nic nie wie

Gdzie sa wpisy od mieszkancow z konretnymi propozycjami

"Grajewiak"
- Język jest oficjalny i trudny - nie będą na takich sesjach rozmawiać jak na ulicy "co tam, jak tam". Wszystko trzeba określić, nazwać i opisać.

Czytaj więc od początku (ze zrozumieniem:), na pewno coś Ci zaświta.


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.