poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

Subwencja oświatowa dla gmin

W 2018 r. blisko 1800 gminom zwiększono subwencję oświatową pieniędzmi z rezerwy.  Co roku z ogólnej puli wydzielane jest 0,4 procenta rezerwy. Kryteria jej podziału między jednostki samorządu terytorialnego określa Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu ze stroną samorządową. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Dysponentem środków jest minister finansów.

Pieniądze z 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, trafiły do gminy Grajewo (30 779 zł) oraz gminy Radziłów (54 552 zł). Środki w wysokości 10 897 zł otrzymał powiat grajewski na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

W ubiegłym roku między samorządy podzielono ponad 184 mln zł z rezerwy. Z puli, która trafiła do gmin, najwięcej pieniędzy (65,7 mln zł) przeznaczono na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Na wsparcie samorządów ze względu na „wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych” przekazano 62,8 mln zł, a ponad 15 mln zł na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Ponad 10 mln zł podzielono między samorządy wnioskujące o dodatkowe środki w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe. Kolejnych 9 mln zł to dofinansowanie odpraw dla nauczycieli. Na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół przekazano prawie 0,5 mln zł. O wsparcie według tych samych kryteriów starły się także powiaty. Do nich trafiło około  20,3 mln zł.

 
/e/

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.