Adaptacja pomieszczeń

aktualizacja: 2017-09-21 09:18:23     nr wiadomości: 33001     przeczytano: 6383     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przebudowa części pomieszczeń dla inwestycji „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ przy ul. Szkolnej 24 w Rajgrodzie”

 Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na przebudowie/budowie budynków, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, nazwy podmiotu na rzecz którego roboty były wykonane.

Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączenie kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych robót.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.