Echa II sesji Rady Gminy

aktualizacja: 2018-12-06 10:30:51     nr wiadomości: 37898     przeczytano: 3202     Ilość komentarzy komentarze: 14

5 grudnia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się II sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku.

    W głosowaniu imiennym protokół z sesji został przyjęty jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                

5. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

    Średnia cena skupu żyta za okres 11. kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2019  wynosi 54,36 za 1 dt (decytona – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala 1 decytona = 0,1 tony = 1 kwintal = 100 kg). Poprzednio średnia cena skupu żyta za okres 11. kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2018  wynosiła 52,49 za 1 dt.

6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za metr sześcienny. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosiła 197,06 zł za metr sześcienny.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.  

Podjętą uchwałą Radni określili stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Grajewo w następującej wysokości:

  • od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł m2 powierzchni,

  • od budynków lub ich części:

a) budynków mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  7,90 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej,

  • od budowli 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na mocy podjętej uchwały na terenie gminy obowiązują następujące stawki podatku od środków transportowych m.in:

a) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 592 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 816 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 038 zł.

b) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 587 zł;
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 806 zł;
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 028 zł;

c) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 011 zł;

d) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca - 1 582 zł;
-  równej lub większej niż 22 miejsca - 1 937 zł

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień.      

Niniejszą uchwałą Rada Gminy Grajewo wprowadziła a opłatę od posiadania psów. Roczną stawkę ustalono w wysokości 121 zł. Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia 31 marca roku podatkowego. W przypadku braku należności w wyznaczonym terminie, w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

Od opłaty od posiadania psów zwolniono:
- posiadanie psa wziętego ze schroniska dla zwierząt, odłowionego z terenu gminy Grajewo i umieszczonego w schronisku, przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, po przedłożeniu zaświadczenia od administratora schroniska;
- posiadanie psa wysterylizowanego bądź wykastrowanego, przez okres 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poddany zabiegowi, po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza weterynarii.


10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu dostarczania wody.

Do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku przekazano przygotowany projekt regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dostarczoną za pomocą urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Grajewo.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane:
- dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;
- zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków;
- w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
- zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, odpowiadającą wymaganiom;
- prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowym a odbiorcą usług. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody stanowią: wodomierz główny, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone w umowie. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowe w umowie o zaopatrzenie w wodę. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowe jest faktura. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.

Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

Przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
- prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę;
- występujących zakłóceń w dostawie wody, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
- występujących awariach urządzeń wodociągowych.

Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowe umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo.

Podjętą uchwałą na terenie gminy Grajewo ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
-  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 14 zezwoleń;
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 9 zezwoleń;
- powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 9 zezwoleń;

oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 6 zezwoleń;
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 6 zezwoleń;
- powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 6 zezwoleń.

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli i placówek oświatowo - wychowawczych; obiektów sakralnych i cmentarzy; zakładów opieki zdrowotnej. Wskazaną odległość mierzy się ulicami bądź wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi dla pieszych, od drzwi wejściowych miejsca sprzedaży bądź sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do miejsca wejścia na teren, na którym znajduje się obiekt chroniony, a jeżeli teren nie jest ogrodzony - do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

Traci moc Uchwała Nr 19/IV/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 7, poz. 236) oraz Uchwała Nr 20/IV/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 7, poz. 237).

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Grajewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat.

Jednogłośnie podjętą uchwałą, wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Akceptacja dotyczy wydzierżawienia od 1stycznia 2019 r. na okres trzech lat działki położonej na terenie wsi Przechody.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Grajewo do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzeczy Biebrzy oraz w sprawie wyznaczenia dodatkowego  przedstawiciela Gminy Grajewo do Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 
e-Grajewo.pl
 

Brawo radni .Same podwyżki. Tak trzymać.
Napisał: Wyborcy dodano: 2018-12-06 13:30:35

Zaczęli właśnie dziękować nam za głosy
Napisał: rozczarowany dodano: 2018-12-06 16:32:10

Dziękujemy...
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2018-12-06 17:11:54

Do Wyborcy: Pisze Pan/Pani brawo? Czego im tu gratulować? ,,Tak trzymać."- to jest dobry styl rządzenia? Podatek za posiadanie psa? Co tu jeszcze władza gminna wymyśli? /
Napisał: Marek dodano: 2018-12-06 17:21:25

Podatek od posiadania psa 121 złotych. ? A co z kotami?
Napisał: Wyborcy dodano: 2018-12-06 17:58:45

Brawo brawo.chcieli zmian to mają. /
Napisał: Aa dodano: 2018-12-06 19:39:13

Typowi Polacy narzekamy na wszystko i wszystko byśmy chcieli z a darmo żeby się świeciło światło na ulicach żeby były chodniki świetlice itp itd,
Napisał: Grzegorz.G dodano: 2018-12-06 21:07:16

Podatek za psa Niech się radni zastanowią Wielu pozbędzie się zwierząt A i tak jest ich mnóstwo Mieszkańcy gminy najczęściej przygarniają te bezpanskie biedy Czy gminę nie będzie drożej kosztowało odławianie/
Napisał: Aaa dodano: 2018-12-07 08:26:46

Dlaczego mój komentarz nie jest dodany w całości? Czyżby prawda była niewygodna? E-grajewo jest stronnicze i panuje cenzura?
Napisał: Marek dodano: 2018-12-07 12:14:58

Na jakiej podstawie wprowadzają opłatę od psów. Wie ktoś
Napisał: Wyborcy dodano: 2018-12-07 15:25:54

Każdy orze jak może.
Napisał: I dodano: 2018-12-07 15:54:16

Tu nie chodzi o ulice i świetlice a o to,że znów przybędzie bezpańskich psów,lepiej wzięli by się za tych co obornik na drodze wywalają.
Napisał: ktoś dodano: 2018-12-07 16:03:53

Rencistów powinni zwolnić od podatku za psa.Co jeszcze wymyślą te ich,, sesję''?Jak zasiądą na te stołki to zapominają o obietnicach a myślą tylko o sobie.Sobie diety niech obniżą albo wystarczą sołtysi po co są radni i tak nie mają nic do powiedzenia i każdy o tym wie.
Napisał: zawiedziony dodano: 2018-12-08 09:03:11

A może wprowadzić obowiązkowe znakowanie psów, tatuaże, chipy są inne rozwiązania żeby ludzie nie wywozili . Tu chodzi tylko o to że kasa pusta
Napisał: Kandydat do rady dodano: 2018-12-08 10:11:44

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.