Sobota, Lipiec 24, 2021

Wiadomości

 • 7 komentarzy
 • 7236 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta (wideo)

Echa sesji Rady Miasta (wideo)

 26 listopada br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XV sesja Rady Miasta Grajewo.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał.

  Rada Miasta przyjęła sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informację z realizacji uchwał.

 

5. Sport w mieście:

 1. sprawozdanie z działalności MOSiR;
 2. działalność klubów sportowych w mieście – KS „Warmia” oraz UKS;
 3. realizacja zajęć wychowania fizycznego w szkołach –problemy;
 4. podsumowanie osiągnięć sportowych w zakresie sukcesów na szczeblu województwa, makroregionu, kraju;
 5. możliwości polepszenia i rozbudowania bazy sportowej w latach 2015-2020.

  Informacje z działalności przygotowały jednostki odpowiedzialne za realizację zadań sportowych, w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy „Warmia” oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok;
 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjeli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.


c. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Grajewo na lata 2016 – 2020”;

 Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Grajewo na lata 2016 - 2020 zakłada m.in.:

- zwiększenie
zasobów mieszkaniowych Miasta w związku z budową w latach 2016 – 2020 budynku mieszkalnego obejmującego 32 lokale mieszkalne; na ten cel przewiduje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta z uwzględnieniem dofinansowania z dodatkowych środków zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie tworzenia lokali;

- zmniejszenie natomiast zasobów w wyniku sprzedaży 88 lokali mieszkalnych oraz wyburzeń 20 lokali:
w 2016 r. - Pl. Niepodległości 14 – 15 – 4 lokale,
w 2017 r. – ul. Piłsudskiego 5A – 1 lokal,
w 2018 r. – ul. Traugutta 1 i 3 – 4 lokale,
w 2019 r. – ul. Piłsudskiego 19 i 21 – 10 lokali,
w 2020 r. – ul. Strażacka 17 – 1 lokal.

 

d. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Grajewo na lata 2015-2020”;

 Założenia przyjęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Grajewo
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Grajewo jest opracowany zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej oraz Zał. nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2O13 w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2OO7-2O13 ,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan obejmuje:
- wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii;
W planie uwzględnione zostały elementy sektora publicznego i prywatnego:
budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; transport publiczny i prywatny; lokalna produkcja energii elektrycznej; planowanie przestrzenne i planowanie transportu; zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii; współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

Adresatami Planu są:
Urząd Miasta Grajewo i jednostki pomocnicze;
Jednostki organizacyjne Miasta Grajewo; Właściciele nieruchomości; Lokalni przedsiębiorcy; Organizacje pozarządowe.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do zapewnia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, płynących z działań zmniejszających emisje osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności gospodarki.
 

e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła na 2016 rok następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Grajewo:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości uchwalone na 2016 r. pozostawiono w tej samej wysokości jak w 2015 roku, poza dwiema tj. zmniejszono o 3 gr. stawkę podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz zmniejszono o 7 gr. stawkę podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

Zmniejszenie wysokości stawek spowoduje spadek dochodu w skali roku o 600 zł.
 

f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grajewo pozostawiono w tej samej wysokości jak w 2015 roku.

I tak:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 406,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  - 956,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 200 zł do 2.978 zł,


3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 797,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.418,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.736,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 55 zł  do 2.978 zł,

5) od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 361,00 zł,

6) od przyczep lub naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – 38 zł do 1.812 zł,

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 505,00 zł,

b) powyżej 15 a mniej niż 30 miejsc - 941,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.026,00 zł.


g. określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych;

Radni uchwałą określili wzory deklaracji i informacji podatkowych dotyczących:

 1. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1),
 2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN - 1),
 3. deklaracji na podatek rolny (DR - 1),
 4.  deklaracji na podatek leśny (DL – 1)
 5. formularza dane o nieruchomościach (ZN - 1/A),
 6.  formularza dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN – 1/A),
 7. formularza dane o nieruchomościach (ZN - 1/B),

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

h. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2015 – 2026;

i. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok.

Radni uchwałą dokonali zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok. Zmiany w planie wydatków dotyczą m.in.:

- Zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu  Administracji Domów  Mieszkalnych o kwotę 3.500,00 zł oraz dotacji celowej na „Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Kilińskiego 5”na kwotę 4.500,00 zł – łącznie  8.000,00 zł,

- W MOPS zwiększono środki o kwotę 7.621,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,

- zwiększono środki o kwotę 21.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracowników w Żłobku Miejskim w Grajewie,

- w MOSiR zwiększono środki o kwotę 1.600,00 zł na remont szatni w budynku przy ul. Wojska Polskiego 72.

Łącznie zmiany w planie wydatków wynoszą 38.221,00 zł.
 

Rozszerzono porządek obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powierzenia PUK Sp. z o. o. w Grajewie zadania własnego miasta Grajewo obejmującego sprawy zieleni miejskiej.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XV Sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (7)

O co chodzi w tym konflikcie z prezesem spółdzielni? dlaczego burmistrz i radny z tego okręgu, pan T.Cebeliński nie chcą rozwiazać problemu? Niech się wypowiedza w tym temacie i pomoga tym ludziom. Problemów się nie unika, je się rozwiązuje.

A w MOPSIE tylko zatrudniają i zwiększają środki ?

mieszkaniec pierwszą robicie piekło , a potem wladą ratunku , a jek pochodzą na około płota to będzie zdrowie i czas prędzej zleci i czasu na zwady zbraknie i każden przemyśli swe postępowanie i będzie dobrze Sołtys radi co by polityki w spory nie mieszać bo one i jednym i drugim przytakną bo to jech wyborcy.

a jeszcze zapomnieli powiedzieć, ze domki dla kotów postawili , a zapomnieli o głodnych i bezdomnych

Czy Ci ludzie którzy maja problemy z tym ogrodzeniem mają władze Grajewa czy mieszkają tam ot tak !

Zamiast budować nowe budynki mieszkalne, miasto powinno wykupić nieruchomości wystawione na sprzedaż, wykończyć je lub wyremontować i włączyć w zasoby ADM. Takie domy stoją na ul. Piłsudskiego i Kopernika, a w Grajewie jeszcze kilka takich nieruchomości się znajdzie. Teraz te nieruchomości straszą.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.