Gmina: "Krok do pracy"

aktualizacja: 2016-08-25 17:15:20     nr wiadomości: 29301     przeczytano: 4710     Ilość komentarzy komentarze: 0
Wójt Gminy Grajewo uprzejmie informuje, że Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie rozpoczyna realizację projektu „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. (dwa lata)

Projekt oferuje kompleksowe i zindywidualizowane  formy wsparcia mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych  50 osób  w okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy  przez 11 osób na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno zawodowej  wśród 28 osób.

Grupą docelową dla GOPS w Grajewie będzie 25 uczestników projektu (13 K i 12 M), w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
-  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej  niż jednej przesłanki,
- w wieku 15 – 64 lat,
- zakwalifikowanych do III profilu pomocy (kryterium dopuszczające szczegółowe),
-  korzystających z programu dożywiania PO PŻ,
-  niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące na terenie Gminy Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie pokój nr 7 w godz. od 700 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie  lub telefonicznie pod numerem (86) 272 22 60.  Rekrutacja uczestników do projektu będzie trwała do 30 września 2016 r.

W dniu 12 września 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami, które zgłoszą się do udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy

koordynator partnera projektu (GOPS Grajewo)

Weronika Szymanowska

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.