OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2019-03-15 20:51:00     nr wiadomości: 38711     przeczytano: 6115     Ilość komentarzy komentarze: 0

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 12.03.2019 r.

o ponownym podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i  brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego  w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku o długości 31mb, od km 166,5 do km 197,5” w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do istniejącej zabudowy, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy hydrantu, usunięcia kolizji energetycznych, budowy linii napowietrznej nN, rozbiórki budynku gospodarczego, budowy drogi ul. Spokojnej o długości 31 mb, od km 0+166,5 do km 0+197,5, budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingu.   

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.      o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 17.08.2018 r. na wniosek  Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i  brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego  w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku o długości 31mb, od km 166,5 do km 197,5” w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do istniejącej zabudowy, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy hydrantu, usunięcia kolizji energetycznych, budowy linii napowietrznej nN, rozbiórki budynku gospodarczego, budowy drogi ul. Spokojnej o długości 31 mb, od km 0+166,5 do km 0+197,5, budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingu.   

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
Działka o nr ewidencyjnym 2020 w obrębie miejscowości Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

 

Działka nr ewidencyjny 2020 o powierzchni 0,1701 ha na działki:

 

a) 2020/7 o powierzchni 0,0599 ha        b) 2020/8 o powierzchni 0,0377 ha   c) 2020/9 o powierzchni 0,0765 ha

 

Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.                  
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,


 

Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

- 2020/7 (2020 przed podziałem) o powierzchni 0,013258 ha

            
     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

      Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl    (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego                   w Grajewie. Ponadto, zawiadomienie o o ponownym podjęciu postępowania w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

   Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Dzień publicznego ogłoszenia: 15 marca 2019 r.                                                                               

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.