Ogłoszenie o przetargu

aktualizacja: 2018-07-18 09:56:48     nr wiadomości: 36226     przeczytano: 5876     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grajewo, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, ogłasza  przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w Grajewie przy Pl. Niepodległości 10 o pow. 135,70 m2Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą. 
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 2.08.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23).

 1. Cena wywoławcza czynszu najmu – 22,44 zł za 1m2 + obowiązujący podatek VAT.  

 2. Wadium w wysokości 7 491,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 00/100) należy wpłacić na konto 03 1020 1332 0000 1002 1074 9002 w Banku PKO Bank Polski S.A. w Grajewie.

 3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.

 4. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 5. Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia zawarcia umowy.

 6. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS".

 7. Lokal dostępny od 1.08.2018 r.

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 2.08.2018 roku do godz. 8.00 z dopiskiem "Lokal użytkowy, Pl. Niepodległości 10, Grajewo.”

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana.

 2. Datę sporządzenia oferty.

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 4. Oferowaną cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT (23%).

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.