Trwa rekrutacja do przedszkoli

aktualizacja: 2021-02-25 10:07:31     nr wiadomości: 44960     przeczytano: 1843     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trwa rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
 

 1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm) tj:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 27) tj.:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym

10

oświadczenie

2.

dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym

10

oświadczenie

3.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

oświadczenie

4.

dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

wnioski o przyjęcie dzieci

5.

dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym

2

oświadczenie

6

dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru
Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art. 5
ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

 ________________________________= liczba pkt.
 dochód na osobę w rodzinie dziecka

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata 


 

rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać

z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2021 r.

do 2 marca 2021 r.

od 8 kwietnia 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 marca 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

od 24 kwietnia 2021 r.

do 4 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 marca 2021 r.

6 maja 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 marca 2021 r.

do 22 marca 2021 r.

od 7 maja 2021 r.

 do 14 maja 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca 2021 r. 

18 maja 2021 r.


Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych. 

 

 1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być  przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego.

Kryteria przyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/255/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 836) tj:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoły);
 2. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoły);
 3.  miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt (oświadczenie),
 4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt (oświadczenie);
 5.  rodzic/opiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoły - 2 pkt (oświadczenie).


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2021 r.

do 2 marca 2021 r.

od 8 kwietnia 2021r.

do 23 kwietnia 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 marca 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

od 24 kwietnia 2021 r.

do 4 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

15 marca 2021 r.

6 maja 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 marca 2021 r.

do 20 marca 2021 r.

od 7 maja 2021 r.

 do 14 maja 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca 2021 r. 

18 maja 2021 r.


Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dostępny jest w szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranej szkoły podstawowej. 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 370/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2021/2022.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.