Utylizacja odpadów

aktualizacja: 2018-09-08 09:59:49     nr wiadomości: 37058     przeczytano: 6624     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo. Zakres zamówienia obejmuje: 
demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 6,25 Mg,
transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 27,76 Mg. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny wykonać następujące czynności:
wykonać demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 6,25 Mg,
wykonać transport i unieszkodliwianie azbestu – ok. 27,76 Mg, 
wyżej wymienione prace obejmują pakowanie, załadunek i rozładunek wyrobów azbestowych,
uporządkować teren po zakończeniu robót (wykonawca odpowiada za szkody powstałe przy wykonywaniu prac),
dokonać na własny koszt ważenia wyrobów zawierających azbest – ważenie powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości z której pochodzą ważone wyroby; z czynności ważenia należy sporządzić protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi,
wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca składowania odpadów na nieruchomości – przed i po odbiorze,
dostarczyć zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu),
dostarczyć zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest (karta przekazania odpadu),
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz.992),
ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 2),
ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017r., poz. 2119 ze zm.),
ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018, poz. 169),
ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r , poz.1202 z późn.. zm.)
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza
19-200 Grajewo,
Strażacka 6A,
Tel. 86- 2730803,

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.